بازتاب نیوز

تعهد مالى صد ميليون دالرى بابك انكشاف آسيايى براى تغذيه آب  هاى زير زمينى

١٧ ثور ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

بانك انكشاف آسيايى، براى تغذيه مصنوعى آب هاى زير زمينى شهر كابل صد ميليون دالر كمك مالى تعهد نموده است و با تكميل شدن تحقيقات روى شيوه هاى مختلف تغذيه آب هاى زير زمينى، كار هاى عملى اين پروژه آغاز خواهد شد.

جمال عبدالناصر شكورى، سرپرست رياست آب هاى زير زمينى وزارت انرژى و آب ميگويد كه با دست يافتن به يك شيوه مناسب، كار تغذيه آب هاى زير زمينى آغاز خواهد شد و در اين زمينه بانك انكشاف آسيايى صد ميليون دالر كمك مالى تعهد نموده است.

در همين حال بانك توسعه آسيايى، براى  تحقيقات ابتداى و كار هاى عملى پروژه تغذيه مصنوعى آب هاى زير زمينى كابل، ٥٠ ميليون دالر تخصيص داده است .

بر اساس يافته هاى رياست آب هاى زير زمينى وزارت انرژى و آب، سالانه بيش از ٢٥ ميليون متر مكعب آب در شهر كابل ذخيره ميشود و آما در مقابل در يك سال ٧٨ ميليون متر مكعب آب استفاده ميشود كه براى توازن ميان ذخيره و استفاده از آب هاى زير زمينى، تحقيقات روى شيوه هاى مختلف به منظور تغذيه مصنوعى آب هاى زير زمينى جريان دارد.

ايجاد حوضچه در مسير دريا كابل ( بيش از ٥٠ نقطه براى ايجاد حوضچه شناسايى شده است) و همچنان اعمار بند هاى شاه و عروس و شاه توت از جمله شيوه هاى تغذيه آب هاى آشاميدنى و زير زمينى در كابل ميباشد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading