بازتاب نیوز

شورای اروپا از خشونت علیه مهاجران افغان هنگام اخراج شان انتقاد کرد

١٩ ثور ١٣٩٨ مهاجر نیوز

چند عضو کمیته ضد شکنجه سازمان «شورای اروپا» در یک پرواز مهاجران اخراج شده افغان را تا افغانستان همراهی کردند. آنها پولیس را به خشونت و اقدامات"ناشایسته و نامناسب" علیه مهاجران، از جمله فشردن آلت تناسلی و پوشاندن بدن یک تن از آنان با نوار چسب، متهم کرده‌اند.

سخن از پروازی است که به تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۱۸ صورت گرفت. ۴۶ پناهجوی رد شده افغان با این پرواز از شهر مونشن، مرکز ایالت بایرن، به کابل اخراج گردیدند. به اساس یک گزارش کمیته ضد شکنجه «شورای اروپا»، ۱۰۰ مأمور پولیس در طیاره از این مهاجران اخراجی تا کابل نظارت و مراقبت می‌کردند. سه عضو این کمیته نیز در آن پرواز آنها را همراهی می‌کردند. آنها از آمادگی و پیشبرد خوب مراحل اخراج ستایش کرده، اما همزمان به یک نارسایی اشاره کرده اند.

به قول آنها، افغان های اخراجی از شهر های مختلف آلمان به مونشن انتقال داده شده بودند و اکثریت شان در مسیر میدان هوایی و هنگام ورود به طیاره رفتار آرام داشته اند.

به اساس گزارش هیئت کمیته ضد شکنجه، دو تن از این مردان به شدت در برابر اخراج مقاومت می‌کرده اند. در گزارش گفته شده است این اخراجی ها که دست ها و پا‌های شان با زولانه و همچنان با نوار‌چسب بسته شده بود، توسط چند مأمور پولیس با خشونت به داخل طیاره انتقال داده شدند. یکی از آنها در داخل طیاره نیز به مقاومت خود ادامه داده و سر خود را به چوکی طیاره می کوبیده است.

محدود ساختن امکانات تنفسی، فشردن آلت تناسلی

در این گزارش همچنان آمده است که این مرد توسط ۶ مأمور پولیس محکم گرفته شده بود و یکی از آنها دست خود را به دور گلوی پناهجوی افغان حلقه کرده و با وارد کردن فشار امکان تنفسش را محدود ساخته بود. یک مأمور دیگر پولیس تمام بدن این پناهجو را با نوار‌چسب پیچانده و چندین بار برای مدت درازی آلت تناسلی او را به شدت فشار می‌داد.

کارشناسان کمیته ضد شکنجه «شورای اروپا» انتقاد کرده اند که "این شیوه واضحاً به این هدف به کار گرفته شده است که با وارد کردن درد بسیار شدید، فرد حاضر به اطاعت گردد". آنها چنین برخوردی را "نامناسب و ناشایسته" خوانده و گفته اند که آلمان باید "به صورت فوری اقداماتی را روی دست گیرد"، تا استفاد از همچو روش ها منع قرار داده شود.

وزارت عدلیه آلمان در یک موضعگیری خود، که در عین روز به نشر رسید، گفته است که اداره پولیس فدرال از این توصیه اطلاع یافته و آن را "پذیرفته" است.

مهاجران تنها اندکی پیش از اخراج شان مطلع می‌گردند

کمیته ضد شکنجه «شورای اروپا» افزون بر آن انتقاد کرده است که مهاجران اخراجی در آلمان در اکثر موارد تنها اندکی پیش از اخراج شان مطلع می‌گردند. به قول کارشناسان این کمیته تنها در صورتی که به موقع به این افراد اطلاع داده شود که آلمان را باید ترک کنند، آنها فرصت می‌داشته باشند که از نگاه روانی خود را آماده این وضعیت بسازند.

وزارت عدلیه آلمان در پاسخ به این گزارش گفته است که پناهجویان معمولاً یک هفته پیش از اخراج شان مطلع ساخته می‌شوند، و این امر آنهایی را که در بازداشتگاه بسر می‌برند نیز شامل می‌شود. اما نمایندگان ایالت بایرن به این نظر اند که به مهاجرانی که در بازداشتگاه بسر می‌برند، نباید تاریخ دقیق اخراج شان را گفت، زیرا بودن آنها در بازداشتگاه، خود بدین معناست که به زودی اخراج می‌شوند.

کمیته ضد شکنجه شامل کارشناسان «شورای اروپا» بوده و مقر آن در شهر اشتراسبورگ فرانسه است. «شورای اروپا» سازمانی است که ۴۷ کشور عضویت آن را دارند. گزارش های این کمیته پیرامون همراهی و یا بازدید شان از موارد مختلف، به هیچوجه یک تحقیق قضایی علیه یک دولت نیست. این گزارش ها به منظور ارزیابی رعایت حقوق بشر در زندان ها و تأسیسات مشابه در ۴۷ کشور عضو شورای اروپا ارائه می‌گردند.

این مطلب پیش از این در صفحه همکار ما (دویچه وله) به نشر رسیده است.


لینک اصلی: https://www.infomigrants.net/prs/post/16778/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مهاجر نیوز

آخرین خبر ها:

Loading