بازتاب نیوز

صرافان: فريبكارى هاى بازار “فور اكس” بيشتر از بحران كابل بانك اند

٢١ جوزا ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

صرافان و سرمايه گذاران بازار انلاين “فور اكس” در گردهماى روز گذشته كه در پيوند به مسدود شدن حساب هاى بانكى كاربران بازار “فور اكس” برگزار شده بود، ادعا دارند  كه فريبكارى هاى بازار”فور اكس” حتا بيشتر از بحران كابل بانك ميباشد.

عده اى از استفاده كننده گان بازار سهام انلاين “فور أكس” روز گذشته در برابر شركت صرافى البشير، دست به تظاهرات زدند. اين معترضين ميگويند كه كمتر از يك هفته ميشود كه تمام حساب هاى كاربرى شان مسدود شده است و از سرنوشت ميليون ها دالر پول شان معلومات ندارند.

 اين معترضان ادعا دارند كه اگر سرنوشت ميليون ها دالر پول شان را كه به شركت البشير براى كار در اين بخش داده بودند، معلوم نشود، در برابر بانك مركزى و لوى سارنوالى دست به تظاهرات خواهند زد.

بانك مركزى افغانستان ميگويد كه به زودى در اين مورد بررسى هاى خود را آغاز خواهيم كرد .

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B4/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading