بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی با سفیر هند مقیم کابل دیدار کرد

١٥ سنبله ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمداشرفغنیرئیسجمهوریاسلامیافغانستانشامدیروزباوینیکمارسفیرهندمقیمکابلدیدارکرد.

درایندیدارکهدرارگانجامشد،هردوجانبدررابطهبهگسترشروابط،تجارتوحمایتهندازپروسۀانتخاباتبحثوتبادلنظرکردند.

رئیسجمهورغنیبااشارهبهروابطدیرینۀافغانستانوهندگفتکههنددوستخوبواستراتیژیکافغانستانمیباشد. ویبهنمایندگیازحکومتومردمافغانستانازهمکاریهایهمهجانبههنددربخشهایمختلفبخصوصپروژهایزیربناییباافغانستان،تشکرکرد.

همچنانوینیکمارسفیرهندضمنحمایتهمهجانبهازانتخاباتریاستجمهوریافغانستان،اطمیناندادکهروابطتجاریمیانهندوافغانستانبیشترازپیشتوسعهخواهدیافت.

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/2/6/9/19

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading