بازتاب نیوز

کمک جدید 2.7 میلیون دالری جاپان به خاطر تقویت کمک های غذایی پروگرام غذایی جهان در افغانستان

١٧ ميزان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

کمک جدید 2.7 میلیون دالری (300 میلیون ین جاپانی) دولت جاپان ، پروگرام غذایی جهانی (WFP) را قادر می سازد تا در 12 ماه آینده کمک های غذایی به خانواده های دچار عدم مصونیت غذایی در افغانستان ارائه دهد.

این کمک سخاوتمندانه به تعقیب 1.25 میلیون دالر آمریکایی (معادل 140 میلیون ین جاپانی ) کمک های بشردوستانه جاپان میباشد، که برای برنامه پروگرام غذایی جهان در ماه مارچ سال 2019 مساعدت گردیده بود.

در مراسم تحویل دهی در کابل، شارژدافیر سفارت جاپان در افغانستان ، وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی و کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی افغانستان و نماینده پروگرام غذایی جهان برای افغانستان اشتراک نموده بودند.

“این مساعدت جدید به هزاران خانوادۀ که در پی وضعیت بحرانی به دلیل درگیری ها یا آفات طبیعی بیجا شده اند و شرایط بحرانی را تجربه میکنند، کمک می نماید.” آقای ملیسچ نماینده و رئیس پروگرام غذایی جهان در افغانستان گفتند “به دنبال بدترین خشکسالی که در طی یک دهه کشور را تکان داده، بسیار مهم است که ما همچنان به کمک های مواد غذایی نجات دهنده زندگی به خانواده های دچار عدم مصونیت غذایی در سراسر کشور ادامه دهیم.”

با کمک جاپان، پروگرام غذایی جهان (WFP) به تعداد 173353 تن افراد آسیب پذیر و متضرر از آفات طبیعی و انسانی را کمک می کند تا مصرف مواد غذایی خود را مصؤن نموده و نیازهای غذایی خود را در جریان و بلافاصله بعد از مواقع اضطراری تامین نمایند.

این خانواده ها سهمیه دو ماهه غذایی که شامل آرد غنی شده ، روغن نباتی صحی، حبوبات، نمک آیودین دار، بیسکویت مقوی و غذاهای مفید و مغذی برای کودکان را دریافت خواهند نمود.

آقای تاکاهاشی یادآور شدند:” مردم در  افغانستان از آفات طبیعی غیر مترقبه مانند خشکسالی و سیلاب که باعث از بین رفتن شدید دارایی ها و کمبود شدید غذا و تولیدات حیوانی به ویژه در سال های اخیر متضرر شده اند . علاوه بر آن، بسیاری از مردم در شرایط نا امن زندگی میکنند . اکنون 2 میلیون از بیجاشدگان داخلی برای ادامه زندگی در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. با توجه به این نکته ، دولت جاپان تصمیم گرفت تا کمک های بشردوستانه خویش را از طریق یک شریک قابل اعتماد که پروگرام غذایی جهان (WFP) میباشد فراهم نماید.”

جاپان حامی قوی پروگرام غذایی جهان  است ، که در ده سال گذشته به ارزش 200 میلیون دالر (21.5 میلیارد ین) به برنامه پروگرام غذایی جهان (WFP) در افغانستان کمک نموده است . علاوه بر کمک های غذایی ، جاپان به تلاش های ملت سازی در افغانستان و در زمینه های مختلف از جمله امنیت ، زیرساخت ها ، زراعت ، توسعه روستایی ، توسعه ظرفیت انسانی ، معارف، صحت و فرهنگ  همکاری نموده است . مجموع کمک های جاپان به افغانستان از سال 2001 تا هنوز به بیشتر از 6.6 میلیارد دالر آمریکایی میرسد .

پروگرام غذایی جهان، مصؤنیت زندگی در شرایط اضطراری و تغییر زندگی  برای میلیون ها نفر را از طریق توسعه پایدار تامین می نماید . پروگرام غذایی جهان (WFP)   در بیش از 80 کشور جهان کار میکند و جوامع را که گرفتار بحران و فاجعه میباشند را تغذیه نموده و پایه های یک آینده بهتر را میگذارد .

پروگرام غذایی جهان (WFP) از سال 1963 در افغانستان به هدف کمک به افغان ها در ساختن یک آینده عاری از گرسنگی برای خودشان و کشورشان کار میکند . پروگرام غذایی جهان (WFP) بدون در نظر داشت قومیت ، مذهب ویا وابستگی های سیاسی و بر اساس نیازمندی کمک های خود را توزیع نماید .

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/کمک-جدید-2-7-میلیون-دالری-جاپان-به-خاطر-تق/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading