بازتاب نیوز

چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل بانک مورد بررسی قرار گرفت

١٨ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز جلسۀ به منظور چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل بانک دایر گردید.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا کمیتۀ تصفیه کابل بانک، گزارش خویش را در مورد پیشرفت کار حصول قرضه های کابل بانک از نزد مقروضین، ارائه کرد.

مسئول کمیتۀ تصفیه کابل بانک گفت که ما توانستیم در شش ماه گذشته ۱۶ جایداد مقروضین کابل بانک را به ارزش ۱۲ میلیون دالر به وزارت مالیه انتقال دهیم و روند انتقال مبلغ ۱۳ میلیون دالر از این قرضه ها زیر کار می باشد که مجموعاً ۲۵ میلیون دالر بدست آمده است.

همچنان مسئولین کمیتۀ مذکور در مورد پیشرفت حصول قرضه های کابل بانک از خلیل الله فروزی یکتن از سهم داران کابل بانک، از روزی که از زندان انتقال و تحت نظارت قرار گرفته است، معلومات دادند.

کمیته افزود که خلیل الله فروزی به شماری از تعهدات اش عمل نموده و مبلغ ۱۴ میلیون دالر را پرداخت کرده است و کار حصول ۱۸ میلیون دالر از موصوف نهایی شده و به زودی به حکومت سپرده خواهد شد.

قابل یادآوری است که کار برای حصول جایدادهای مقروضین کابل بانک که در خارج از کشور موقعیت دارند، نیز در جریان می باشد.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/1/10/10/19

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading