بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی بخاطر حل مشکلات کوچی ها، هدایات لازم داد

١٨ ميزان ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل مشکلات کوچی ها، در ارگ دایر گردید.

ابتدا مسئولین مربوطه گزارش خویش در رابطه به مشکلات مربوط به امور کوچی ها و راه های رسیدگی به این مشکلات را ارائه کردند.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش متذکره، گفت که کوچی ها نه تنها یک قشر، بلکه سمبول وحدت ملی هستند و تمام تلاش ها باید صورت گیرد تا آنان از کوچی‌گری به یک صنعت اقتصادی مبدل شوند.

وی افزود: باید ابعاد زندگی کوچی ها تغییر کند و به منظور رسیدگی مسائل مربوطه به آنها، جلسات منسجم دایر گردد و نیز در قسمت حل مشکلات کوچی ها، مواد قانون اساسی افغانستان مربوط به کوچی ها تطبیق و زمینه برای انکشاف متوازن آنان فراهم گردد.

 رئیس جمهور جهت رسیدگی به مشکلات کوچی ها، هدایت داد تا کمیته انسجام امور کوچی ها متشکل از معینان وزارت ها به رهبری ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها تشکیل یابد و همچنان به منظور رسیدگی بهتر به آنان، از هر وزارت برای حل مشکلات کوچی ها مسئول ارتباط به ریاست متذکره معرفی گردد.

وی افزود: وزارت مالیه به هر بخش و سکتور مربوطه بودجه مشخص را مهیا سازد، وزارت معارف در انکشاف معارف مربوط به کوچی ها اقدام جدی نماید؛ به ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها حق نظارت داده شود؛ وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت های مربوطه در تطبیق طرح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و برنامه تقویه مالداری و انکشاف صنایع مرتبط به آن، همکاری نماید.

رئیس جمهور همچنان هدایت داد که برای کوچی ها برنامه ملی انجام داده شود و مشکلات مالداری، آبیاری، صنعتی و معارف و تحصیلات عالی آنان حل گردد و در بخش ترانسپورت با کوچی ها کمک صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که در قسمت رشد صنعت پشم، کشمیره و قالین، اقدامات جدی صورت گیرد تا این تولیدات به صنعت معیاری مبدل شود، تولیدات کوچی ها ارزش پیدا کند و زمینه برای سرمایه گذاری آنان مساعد گردد.

رئیس جمهور کشور به وزارت صحت عامه هدایت داد که در بخش صحت، خصوصاً  جلوگیری از مرگ و میر مادران و اطفال، توجه جدی نموده و در کاهش آن بکوشند.

رئیس غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا در هماهنگی با شورای کوچی ها، در قسمت فراهم نمودن زمینۀ تحصیلات عالی برای آنان اقدام نمایند.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که برای نفوس کوچی ها از جانب ادارۀ ملی احصائیه و معلومات سروی صورت گیرد و نیز سروی زمین های علفچر که زیر کار است، سرعت پیدا کند.#

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/news/77883883

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading