بازتاب نیوز

تغییر اقلیم به موضوع مورد بحث در مساجد کشور مبدل شده است

٢١ دلو ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

تغییرات اقلیم در جهان که افغانستان را نیز متاثر ساخته است، امروزه مبدل به موضوع مهم مورد بحث علمای مذهبی در مساجد گردیدهاست.

عدم استفاده از پلاستیک در کار‌ وبار روزمره، استفاده از مواد سوخت معیاری که به محیط زیست آسیب نرساند و‌ کاهش تولید زباله هایخانگی موضوعات است که امروزه علمای دینی در روز های جمعه روی آن بحث می‌کنند و تا از آلودگی بیشتر محیط زیست و خطراتتغییر اقلیم جلوگیری نمایند.

فضل کریم سراجی، ملا و عالم دین در کابل میباشد وی باوجودیکه یک فعال در بخش حفاظت از محیط زیست نمیباشد، در روز هایجمعه مردم را در حفاظت از محیط زیست رهنمایی می‌کند.

فضل کریم سراجی می‌گوید که این مسوولیت ما است، ما نمیخواهیم محیط زیست ما نیز مانند کشور ما ویران شود.

ملا فصل کریم در روز های جمعه بیشتر روی استفاده نکردن از پلاستیک، استفاده از سوخت معیاری که به صحت و محیط زیست مضرنباشد و استفاده از وسایل خانگی تا حدالامکان تا تولید زباله های خانگی کاهش یابد، به مردم آگاهی میدهد تا سطح آلودگی در کشورکاهش یافته و محیط زیست آلوده نشود.

بر اساس گزارش های اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، در سال های ۱۹۶۰ بیش از ۳،۵ میلیون هکتار جنگل در افغانستان وجودداشت اما بعد از چهار دهه جنگ در این کشور، در‌حال حاضر تنها یک میلیون هکتار از این جنگل سالم مانده اند.

در همین حال، اداره ملی حفاظت از منابع طبیعی می‌گوید که بیش از ۷۰ درصد از بودیجه کشور در بخش های  امنیتی به مصرفمی‌رسد و تنها کمتر از یک درصد کل بودیجه در بخش محیط زیست مصرف میشود. 

ملا قاری سمیع الله می‌گوید که ما تنها از طریق مساجد به مردم در بخش محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست مردم رهنمایی می‌کنمو به حکومت است تا در این بخش بیشتر توجه نماید.

وى که استاد بیش از ۵ صد شاگرد هم از دختر و بچه در یکی‌ از مدارس اسلامی در کابل میباشد، علاوه نمود که در اسلام نیز در موردحفاظت از منابع طبیعی تاکید شده است خداوند (ج) این محیط را به ما اعطا نمون و بیغمبر اسلام (ص) نیز در حفاظت آن ما را مسوولقرارداده است.

قاری سمیع الله می‌گوید ”من به شاگردانم میگویم که از خانه شروع کنید و از پلاستیک استفاده نکنید. 

در شهر کابل روزانه ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ متریک تن زباله تولید و دفن میگردد. در جریان ماه های زمستان آلودگی هوا افزایش می‌یابد چونمردم برای گرم کردن خانه های شان از پلاستیک، ذغال سنگ تصفیه ناشده و سوخت های غیر معیاری استفاده می‌کنند که باعث امراضالتهابی طرق تنفسی میگردد. 

 وزارت صحت عامه کشور می‌گوید که تنها در کابل سالانه نزدیک به سه هزار تن به علت آلودگی هوا به امراض ناشی از آن، جان شان رااز دست می‌دهند. 

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/bahs-taghir-iqleem-dar-masajed-afghanistan-7272/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading