بازتاب نیوز

گزارش دست آورد های اداره عالی بررسی در سال مالی 1398

١٤ وری ١٣٩٩ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز

1 صفحه of 9

اداره عالی بررسی

گزارش دست آورد های اداره عالی بررسی در سال مالی 1398

جهت ارایه در مرکز رسانه های حکومت

معرفی مختصر

اداره عالی بررسی در سال 1300 ه ش در ساختار تشکیلاتی دولت تحت عنوان دیوان سنجش ایجاد گردیده و در طول تاریخ بنام های مختلف

مانند دیوان محاسبات، کمیته دولتی کنترول، اداره کنترول و تفتیش، اداره عالی تفتیش مسمی گردیده است. اخیراً حسب فرمان تقنینی مقام

عالی ریاست جمهوری این اداره بنام اداره عالی بررسی تغییر نام نموده است. هدف عمده اداره عالی بررسی را حصول و ارایه اطمینان از

چگونگی تحقق عواید و مصارف دولت، وضعیت صورت های مالی و حساب قطعیه دولت و اقتصادیت، مفیدیت و موثریت اجراأت ادارات در سطح

اداره، پروژه و فعالیت تشکیل می دهد.

این اداره، بررسی ها را جهت حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات در امور مالی و حسابی ادارات دولتی، بررسی آی تی، بررسی موارد

خاص، بررسی صورت حساب های مالی و حساب قطعیه دولت و بررسی عملکرد را در سکتور عامه "ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن،

شورای ملی، قوه قضایه، واحدهای ادارات مرکزی و محلی و ادارات مربوط آنهادرداخل و خارج کشور، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون

های مستقل، لوی سارنوالی، شاروالیها، تصدی ها، شرکت های دولتی و شرکت های که دولت درآن سهیم می باشد و سایرمراجع که پول یا

وجوه عامه را در اختیارداشته و از آن استفاده می نمایند" بصورت مستقلانه، مسؤلانه و بیطرفانه انجام میدهد و از نتیجۀ اجرای بررسی ها به

مقام عالی ریاست جمهوری و شواری محترم ملی گزارش ارایه میدارد .

اداره عالی بررسی عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش) INTOSAI (، سازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ) ASOSAI ( و سازمان

ادارات عالی تفتیش ایکوسای) ECOSAI ( را دارا بوده واجرای بررسی مؤثر فعالیت های سکتور عامه در مطابقت با بهترین اصول بین المللی

بررسی جهت استفاده مطلوب از منابع مالی، ارایه اطمینان مناسب از حسابدهی و شفافیت در عملکرد دولت برای ذینفعان شامل ماموریت

اداره عالی بررسی برای چهار سال آینده می باشد. اداره عالی بررسی دارای دفتر مرکزی و چهار دفتر ساحوی در ولایت های هرات، بلخ، کندهار

و ننگرهار میباشد و تشکیل این اداره در سال مالی 1398 ( 558 ( نفر را میباشد که از آن جمله تعداد ) 490 ( تن در مرکز و ) 68 ( تن در ولایات

را در را شامل میگردد که از آن جمله ) 72 ( بست آن خالی بوده که روند استخدام افراد شایسته در بست های خالی جریان دارد.

اداره عالی تفتیش انواع مختلف تفتیش را در سکتور عامه انجام میدهد:

 تفتیش حساب قطعیه دولت

 تفتیش رعایت از قوانین و مقررات

 تفتیش مالی

 تفتیش عملکرد

 تفتیش تکنالوژی معلوماتی

 تفتیش خاص/ حکمی

2

اداره عالی بررسی پلان استراتیژیک خویشرا برای پنج سال ) 2018 - 2022 ( ترتیب و به منصه اجرا قرار داده است. و به منظور سهمگیری در

بهبود سیستم مالی عامه دولت، اداره عالی بررسی عضو پروژه بهبود عملکرد مالی FSP بوده و متعهد به تطبیق پلان بهبود عملکرد مالی FPIP

که کمک به تقویه و بهبود سیستم مالی دولت میکند، میباشد.

فعالیت ها و دست آورد های سال مالی 1398

اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 فعالیت های عمده را تطبیق و به دست آورد های عمده ذیل نایل آمده است:

 ترتیب و تطبیق پلان اصلاحی و ارایه گزارش از تطبیق آن به مقام عالی ریاست جمهوری

 اصلاح تشکیل

 بازبینی وظیفوی ) Functional Review )

 تعدیل قانون اداره عالی بررسی با در نظرداشت معیارات بین المللی تفتیش

 مبارزه با فساد اداری

 مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت

 اجرای برر سی های رعایت قوانین و مقررات، مالی، ح ساب قطعیه دولت، برر سی سی ستم های تکنالوژی معلوماتی،

بررسی عملکرد و بررسی های خاص و مختلط

 تطبیق بنچمارک ها

1 . اصلاح ساختار اداره

اداره عالی برر سی در سال مالی 1398 طرح ا صلاح ساختار اداره عالی برر سی را ترتیب و به مقام عالی ریا ست جمهوری

ارایه نموده که بر اساس اصلاحات عمده در ساختار اداره عالی بررسی آورده شده که موارد عمده آن ذیلاً ارایه میشود:

A . باز بینی وظیفوی ) Functional Review )

اداره عالی برر سی به منظور ا صلاح ساختار اداره و به هدف بهبود کیفیت،

مفیدیت و مؤثریت برر سی ها، ت صمیم به بازبینی وظیفوی یا Functional Review

گرفت. به همین منظور یکتن متخصصصب بین المییی توسصصح اتهادیه ارورا برای

اداره عالی بررسی استخدام گردید که در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات

اداری و خدمات میکی باز بینی وظیفوی را انجام داده و گزارش نهایی کار

بازبینی وظیفوی را تکمیل و طرح سصصصاختار را به مقام اداره ارایه نموده

که به اسصصصان ان اداره عالی بررسصصصی سصصصاختار اداره را ترتی و ت بی

مینماید.

B . ایجاد ریاست تحلیل گزارشات

اداره عالی برر سی به منظور ت سریع روند تهییل گزار شات، ترتی و ارایه

گزارش های با کیفیت و با مهتوا با رعایت معیار های ISSAI ، ریاسصصت تهییل

گزارشصصات را در سصصال مالی ۱۳۹۸ ایجاد نمود که در سصصاختار ان کارمندان

مسیکی و مجرب جذب شده اند، تمام امریت های تهییل در تهت این ریاست قرار

گرفته و از رراگندگی اجراأت نیز جیوگیری شده است.

C . تقویت بخش پیگیری یافته های بررسی

الف: به منظور ریگیری منظم و مؤثر یافته های بررسی و ترتی گزارش نتایج

ریگیری در یک منبع واحد، تمام واحد های ریگیری تهت اثر این امریت قرار

گرف ته که از یک سصصصو امر یت ریگیری تقو یه گرد یده و از طرف دیگر از

رراگندگی اجراأت جیوگیری شده است.

3

ب: بر علاوه طرزالعمل ریگیری یافته های برر سی ترتی شده و به ا سان ان

اداره عالی بررسی از ت بی سفارش های تفتیش در مراجع ریگیری مینماید.

ج: کار روی ترتی دیتابیس جامع ریگیری سفارش های تفتیش جریان دارد.

D . ایجاد ریاست بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی

الف: اداره عالی بررسی به منظور توسعه ساحات بررسی سیستم های تکنالوژی

معیوماتی، ارتقای ظرفیت و بررسصصی های معیاری، ریاسصصت بررسصصی تکنالوژی

معیوماتی را در ساختار اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۸ ایجاد نموده

و در سصصال جاری مالی ۱۳۹۹ ( سصصیسصصتم های تکنالوژی معیوماتی را در ۳0 )

مرجع مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

ب: به منظور بررسصصی های مؤثر و با کیفیت، این ریاسصصت، رلان اسصصتراتی یک

برر سی IT ، تولکیت ها Toolkits ( و چک لی ست های برر سی IT را ترتی نموده

است.

2 . تعدیل قانون اداره عالی بررسی

اداره عالی بررسصصصی با همکاری نمایندگی اتهادیه مهترم ارورا EU ( در

افغانستان قانون اداره عالی بررسی را با در نظرداشت معیارات بین المییی

تفتیش بازنگری و تجدید نمود و قانون متذکره اخیراً از طرف کابینه جمهوری

اسلامی افغانستان در ررنسی تأئید شده است.

3 . مبارزه با فساد اداری

اداره عالی برر سی در را ستای مبارزه ف ساد اداری توجۀ جدی نموده ا ست،

رلان عمل مبارزه با ف ساد اداری را که شامل 6 ( بنچمارک/ شاخب میبا شد،

بر مبنای ا ستراتی ی میی مبارزه عییه ف ساد اداری ترتی و ت بی نموده و

گزارش انرا به مرجع ذیربح ار سال نموده ا ست. بر علاوه اداره عالی برر سی

به منظور جیوگیری و کاهش فسصصاد اداری اقدامات جدی دیگر نیز نموده اسصصت

که به گونه فشرده ارایه میگردد:

 ایجاد کمیته تفتیش داخیی

 ای جاد کمی ته اطلاع گیری داخیی در م اب قت با قانون ح ما یت از اطلاع

دهندگان جرایم فساد اداری

4 . اجرای بررسی ها

4.1 4.1 4.1 . بررسی رعایت قوانین و مقررات

اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 ( 503 ( مرجع شامل وزارت ها، ادارات مستقل و نماینده گی های سیاسی در خارج کشور، تصدیها و

شرکت های دولتی و شاروالیها در مرکز و ولایات را شامل پلان بررسی نمود که از جمله تعداد ) 469 ( مرجع بررسی و تعداد ) 34 ( مرجع بنا بر

مشکلات امنیتی و تعدد بررسی های حکمی، بررسی نشده اند که تفصیل آن در جدول ذیل قابل ملاحظه میباشد:

بررسی رعایت قوانین و مقررات در سال مالی 1399

شماره

ریاست مربوط

مراجع بازرسی شده

1 ادارات بودجوی مرکزی 99

2

ادارات بودجوی محلی

236

4

3 تصدیها و شرکتهای دولتی 59

4

شاروالیها

45

5 عواید 30

مجموع

469

ب : مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت

در نتیجه بازرسی های اداره عالی بررسی مبالغ هنگفت منحیث یافته های تفتیش از مدارک مختلف در سال مالی 1398 جمعاً مبلغ ) 1.67 )

میلیارد افغانی و ) 48.8 ( میلیون دالر بیرون نویس و قابل تحصیل به خزانه دولت دانسته شده که تفصیل آن در جدول زیر ارایه میشود:

مبلغ

بخشها

شما

ره

دالر افغانی

4۸,۸۱۸,2۱۸

627,۸۳6,۱۳5

ادارات بودجوی

مرکزی

۱

۱5۸,۹0۸,۸۳5

ادارات بودجوی

مهیی

2 70۹,۱7۸,۳۹7 شاروالیها ۳

۱۱7,6۱0,202

ساختمانی

4

۳4.۳۹۸.20۱

تصدیها وشرکت

های دولتی

5

2۹.757.5۸0

عواید

6 4۸,۸۱۸,2۱۸ 1.677.689.350 مجموع

ج : مبالغ تحصیل شده به خزانه دولت

مبالغ که در نتیجه بازرسی های رعایت قوانین و مقررات این اداره قبلاٌ تثبیت و به مراجع ذیربط جهت تحقق و تطبیق ارسال شده بود نظر به

حصول اطمینانیه های مراجع بازرسی شده جمعاً مبلغ) 523.6 ( میلیون افغانی و ) 231.502 ( دالر تحصیل و شامل خزانه دولت گردیده است

که تفصیل آن در جدول ذیل قابل ملاحظه میباشد.

مبالغ تحصیل شده

بخشها

شماره دالر افغانی

211.369

278.808.150

ادارات بودجوی مرکزی

۱

130.879.617 ادارات بودجوی محلی ۲

20.133

44.970.682

تصدیها و شرکت های دولتی

۳

47.315.438 شاروالیها ۴

10.168.190

ساختمانی

5

11.489.006

عواید

6 231.502 523.631.083 مجموع

5

4 .2 .2 .2 . بررسی حساب قطعیه دولت 4 4

اداره عالی بررسی به منظور حصول اطمینان از تحقق عواید و مصارف بودجه دولت، بررسی حساب قطعیه سال مالی 1397 دولت را در وقت

معینه تکمیل و گزارش آنرا به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای محترم ملی ارایه نموده است. همچنان به منظور دسترسی مردم به اطلاعات

و معلومات پیرامون بررسی حساب قطعیه دولت، این گزارش در ویب سایت اداره عالی بررسی نشر شده است.

4.3 4.3 4.3 . بررسی عملکرد

به منظور حصول اطمینان از مفیدیت، مؤثریت و اقتصادیت اجراأت و عملکرد های ادارات، اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 تعداد ) 7 )

بررسی عملکرد را در ادارات دولتی انجام داده است که گزارش نتایج بررسی آنها بعداً طی یک کنفرانس مطبوعاتی به مردم شریک میگردد.

اداره عالی بررسی در بررسی های عملکرد نماینده های رسانه ها و جامع مدنی را نیز شریک ساخته است.

4.4 4.4 4.4 . بررسی مالی تصدیها/شرکت های دولتی

به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا صورت حساب های مالی مراجع مطابق به چارچوب قبول شده گزارشدهی مالی به گونه مناسب و درست

ترتیب و ارایه شده است یا خیر؟ اداره عالی بررسی برای اولین بار در سال مالی 1398 بررسی صورت های مالی تصدیها / شرکت های دولتی

را با رعایت معیار های بین المللی بررسی آغاز نموده و بررسی مالی را در ) 3 ( شرکت انجام داده و گزارش آنها را به مراجع ذیربط ارسال نموده

است.

همچنان بخاطر کسب عضویت افغانستان در سازمان ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی EITI ( Industries Extractive Transparency Initiative ( و تقاضای وزارت معدن و سکرتریت ابتکار شفاف سازی صنایع استخراجی افغانستان ) AEITI (، اداره عالی

بررسی تطبیقات ارقام ارایۀ شده تصدیهای وزارت معادن را با ارقام ارایه شده وزارت مالیه را مؤفقانه انجام داد و بعداً تفتیش مالی را در تصدی

ذغال سنگ شمال و تصدی افغان گاز ولایت جوزجان مطابق به میعار های بین المللی تفتیش انجام داده و گزارش آنها را به مراجع ذیربط

ارسال نموده است.

4.5 4.5 4.5 . بررسی پروژه های بانک جهانی

به منظور حصول اطمینان از ارایۀ درست صورت حساب های مالی پروژه ها و مصرف درست وجوه کمک شده در مطابقت با توافق نامه های

مالی پروژه های مربوطه، اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 تعداد ) 44 ( پروژه بانک جهانی به شمول وجوه صندوق کمکی برای بازسازی

افغانستان (ARTF) را بازرسی نموده و گزارش آنها را که حاوی یافته و سفارش های تفتیش میباشد غرض تحقق و تطبیق به مراجع ذیربط و

بانک جهانی ار سال نموده ا ست. اداره عالی برر سی، در برر سی پروژه های بانک جهانی بطور کل ) 325 ( یافته عمده دا شته که مبلغ ) ۱4.۲ )

میلیون افغانی و مبلغ ) 298000 ( دالر امریکایی قابل تحصیل بابت ا ضافه پرداخت، کم سنجشی مالیه، جریمه و کمی شن تران سپورتی و مبلغ

( 625.8 ( میلیارد افغانی و ) 173590 ( دالر بابت مصارف بدون اسناد حامی تثبیت شده که قابل تصفیه میباشد.

4.6 4.6 4.6 . بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی

اداره عالی بررسی به منظور اینکه آیا سیستم های IT مراجع مطابق به معیارات و چارچوب پذیرفته شده IT مانند ) COBIT, GTAG و ITIL )

انکشاف داده شده و یا خیر؟ بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی را در ) 4 ( مرجع ذیل انجام داده است و به منظور بهبود کیفیت بررسی ها

و ارتقای ظرفیت و بررسی های معیاری، ریاست بررسی تکنالوژی معلوماتی را در ساختار اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 ایجاد نمود.

ادارات که بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی در آنها صورت گرفته ذیلاً ارایه میشود:

 سیستم درج اطلاعات محصلان در وزارت تحصیلات عالی

 سیستم گمرکات در وزارت مالیه

 سیستم منابع بشری در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

 سیستم مدیریت مالی درشاروالی کابل

4.7 4.7 4.7 . بررسی های حکمی و خاص

6

اداره عالی بررسی به منظور مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش آن به گونه مستقل و در همکاری با سایر نهاد های ذیربط در

سال مالی 1398 تعداد ) 17 ( بررسی را بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری و تقاضای اداره محترم لوی سارنوالی در مراجع

سکتور عامه انجام داده و گزارش نتایج بررسی ها را به مراجع مربوطه ارسال داشته است.

5 . مشارکت شهروندان در پروسه بررسی

اداره عالی بررسی، پروسه اشتراک شهروندان در روند بررسی را به منظور بهبود شفافیت، حسابدهی و اعتماد مردم به اجراأت دولت و به منظور

تطبیق بنچمارک های حکومتداری باز ) OGP ( و قرارداد دولت سازی ) EU-SRBC ( در سال مالی 1398 آغاز نموده و به منظور مشارکت مؤثر

گام های عملی بیشتری را برداشته است که به گونه فشرده به آن پرداخته میشود:

 ایجاد آمریت مشارکت شهروندان در روند بررسی

 ترتیب رهنمود دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان

 ترتیب مسؤده استراتیژی مشارکت شهروندان در روند بررسی

 ایجاد پورتل ثبت شکایات در ویب سایت اداره

 ترتیب طرزالعمل اجرائیوی رسیدگی به امور مشارکت شهروندان

 اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 چهار بررسی مشارکتی را با اشتراک نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها انجام داده که پیشنهادات

و نظریات آنها در گزارش های بررسی شامل ساخته است.

6 . دوسیه های احاله شده به اداره محترم لوی څارنوالی

اداره عالی بررسی در جریان بازرسی های سال مالی 1398 موارد سوء استفاده و حیف و میل دارائی عامه را در مراجع سکتور عامه در مرکز و

ولایات تثبیت نموده که خساره وارده در تعداد ) 13 ( دوسیه جمعاً مبلغ ) 45 ( میلیون افغانی را احتوا مینماید، قضایای متذکره غرض تعقیب

عدلی عندالموقع بعد از تحلیل و ارزیابی جهت تحقیق به اداره محترم لوی څارنوالی ارسال گردیده است.

7 . دسترسی به معلومات

اداره عالی بررسی جهت دسترسی مردم به معلومات و دست آورد های اداره عالی بررسی، گزارش نتایج بررسی های خویش را که شامل گزارش

بررسی های سالانه رعایت قوانین و مقررات )عواید و مصارف(، گزارش بررسی حساب قطعیه سال مالی 1397 دولت، گزارش های بررسی

عملکرد و گزارش سالانۀ تحقق و تطبیق یافته های تفتیش میباشد را در ویبسایت اداره عالی بررسی نشرنموده است. بر علاوه اداره عالی

بررسی حکم ماده ) 15 ( قانون دسترسی به اطلاعات را در نظر گرفته و تطبیق نموده است و سروی که از طرف کمیسیون دسترسی به اطلاعات

صورت گرفت، اداره عالی بررسی از لحاظ ارایۀ معلومات و اطلاع رسانی از طریق ویبسایت در جمله ادارات برتر قرار گرفته است.

8 . بهبود کیفیت و مؤثریت بررسی ها

اداره عالی بررسی به منظور بهبود کیفیت و مؤثریت بررسی و رعایت بهتر استندرد های بین المللی تفتیش ISSAI اقدامات جدی در سال مالی

1398 نموده که ذیلاً بطور فشرده ارایه میگردد:

 ترتیب رهنمود های بررسی

7

 ترتیب ابزار های بررسی ) Audit Toolkits )

 ترتیب پالیسی تفتیش

 ترتیب میکانیزم پیگیری یافته های بررسی

 ایجاد کمیته تحقیق، انکشاف و آموزش RDTC

 ایجاد کمیته رسیدگی به اعتراضات ادارات تحت تفتیش

9 . گسترش ساحات تحت پوشش بررسی عملکرد، مالی و سیستم های تکنالوژی معلوماتی

اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 ساحات تحت پوشش بررسی های عملکرد، مالی و سیستم های تکنالوژی معلوماتی را وسعت داده است،

طوریکه در سال مالی 1398 تعداد ) 7 ( بررسی عملکرد، ) 4 ( بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی و ) 3( بررسی مالی را انجام داده است و

در سال مالی 1399 تعداد ) 9 ( بررسی عملکرد، ) 10 ( بررسی مالی و ) 30 ( بررسی سیستم های تکنالوژی معلوماتی را در مراجع سکتور عامه

انجام خواهند داد.

10 10 . تطبیق بنچمارک های بانک جهانی ، OGP و SRBC

اداره عالی بررسی متعهد به تطبیق بنچمارک های نهاد های ملی و بین المللی میباشد و در سال مالی 1398 اداره عالی بررسی بنچمارک های

اتحادیه اروپا، بانک جهانی و OGP را مؤفقانه تطبیق نموده است، که ذیلاً ارایه میگردد:

 اشتراک شهروندان در روند بررسی.

 تطبیق سفارش های بررسی.

 ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان.

 اجرای بررسی عملکرد مطابق به استندرد های بین المللی.

 نشر گزارش حساب قطعیه دولت در ویب سایت اداره.

11 11 . استخدام کارمندان

از جمله ) 179 ( بست ) 3 و 4 ( خالی در اداره عالی بررسی، در تعداد ) 103 ( بست آن کادر های جوان، با تجربه و آشنا با مسایل و ابزار های

جدید مدیریت نوین در اداره عالی بررسی استخدام شده اند. همچنان اداره عالی بررسی به منظور بهبود کیفیت بررسی ها تعداد ) 17 ( تن را

که دارای سند ACCA میباشند در سال مالی 1398 در کوتاه مدت از طریق پروژه ( FSP ) Fiscal Improvement Support Project

استخدام کرده است. اینها در بخش پلانگذاری، اجرای بررسی ها، گزارشدهی، ارتقای ظرفیت و غیره موارد مسلکی با مفتشین اداره همکاری

مینمایند.

12 12 . ارتقای ظرفیت

اداره عالی بررسی متعهد به مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت کارمندان به منظور اجرای بررسی های معیاری و مؤثر میباشد و به همین منظور

در سال مالی 1398 توجه جدی به ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان داشته اند و به منظور جلوگیری از پراگندگی در بخش برنامه های آموزشی،

8

هماهنگی و ارتباط آموزش ها و برنامه های ارتقای ظرفیت با اهداف و فعالیت اصلی اداره، اداره عالی بررسی پلان ارتقای ظرفیت و مسلکی

سازی ) 2019 - 2022 ( را در همسوی با شیوه ) INTOSAI-CBC ( ترتیب و به شیوه های ذیل تطبیق میگردد:

12.1 12.1 12.1 . آموزش های داخلی:

 برنامه آموزشی مقطعی )کوتاه مدت(: اداره عالی بررسی براساس نیاز سنجی آموزشی به تعداد 47 تریننگ های مورد ضرورت را

برای تعداد 786 تن اشتراک کننده مطابق به خصوصیت وظیفوی در سال 1398 راه اندازی کرده است.

 پروگرام های زبان انگلیسی: اداره عالی تفتیش به تعداد 231 تن از کارمندان را جهت تثبیت سویه انگلیسی به پوهنتون امریکای

أفغانستان ) AUAF ( معرفی کرد که از آن جمله تعداد 109 تن امتحان را موفقانه سپری کرده و تعداد 122 تن کارمندان به برنامه

های انگلیسی شش ماهه، نه ماهه و یکساله معرفی شده اند.

 برنامه FIA : تعداد 109 تن از کارمندان که امتحان زبان انگلیسی را موفقانه سپری کرده اند در سه صنف برنامه FIA تنظیم شده و

مشغول آموزش میباشد تا آنهارا آماده امتحانات ACCA بسازند.

12.2 12.2 12.2 12.2 . آموزشهای خارجی:

 معرفی تعداد 1 تن کارمندان به اسکالرشیب های تخصصی از طریق امضای تفاهم نامه با اداره تفتیش چین.

 معرفی تعداد 49 تن کارمندان به برنامه های کوتاه مدت تخصصی از طریق امضای تفاهم نامه ها با ادارات عالی تفتیش سویدن،

ترکیه، تایلند.

 معرفی تعداد 20 تن کارمندان به پروگرام های آموزشی تخصصی که از طریق سازمان های بین المللی تفتیش به شمول INTOSAI ،

ASOSAI ، ECOSAI ، IDI و غیره برگزار گردیده بود.

12.3 12.3 12.3 12.3 . آموزشهای درازمدت از طریق مرکز تعلیمی مسلکی تربیه مفتشین:

 برنامه های ارتقای ظرفیت دوامدار در بخش تفتیش در سیستم آموزشی افغانستان وپوهنتونهای دولتی وخصوصی وجود ندارد فلهذا

اداره عالی تفتیش بخاطر تطبیق برنامه های آموزشی مسلکی دوامدار، مرکز آموزشی مسلکی تفتیش را ایجاد کرده که بعدا به

انستیتوت و سپس به اکادمی انکشاف خواهد کرد.

 خصوصیت برنامه آموزشی در این مرکز به گونه است که درآن کارمندان جدیدالتقرر و همچنان کارمندان برحال بخش مسلکی برای

مدت 9 ماه در دو سمستر که دارای هشت مضمون در بخشهای محاسبه، مدیریت مالی عامه، تفتیش و قوانین میباشد تدریس میگردد

و بعد از 9 ماه آموزشهای تیوریکی، 3 ماهه آموزشهای عملی برای شان ارایه و کارمندان که برنامه را موفقانه سپری نماید تصدیق نامه

مفتش مسلکی سکتور عامه از طرف اداره عالی تفتیش برای شان اهدا میگردد.

13 13 . مصرف بودجۀ عادی و انکشافی سال مالی 1398

مجموع بودجه عادی اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 مبلغ ) 186.3 ( میلیون افغانی، مصرف شده مبلغ ) 174 ( میلیون افغانی که ) 93.3 )

درصد را احتوا مینماید.

مجموع بودجه انکشافی اداره عالی بررسی در سال مالی 1398 مبلغ ) 168.8 ( میلیون افغانی، مصرف شده مبلغ ) 105.1 ( میلیون افغانی که

( 62.2 ( درصد را احتوا مینماید.

دلایل عدم مصرف بودجه انکشافی را موارد ذیل تشکیل میدهد:

 عدم استخدام شرکت مشورتی تفتیش به منظور بررسی پروژه انکشافی بانک جهانی

 عدم تدویر برنامه آموزشی برای اعضای کمیته حسابات عامه PAC پارلمان در یکی از کشور ها

9

 عدم تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی بنا بر عدم حضور شرکت ها به منظور عقد قرارداد

دست آورد اداره عالی بررسی در مقابل مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال مالی 1398

بودجه مصرف شده و مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت افغانی دالر نرخ تسعیر دالر به افغانی

مبالغ قابل تحصیل به خزانه دولت در نتیجه اجرای بررسی ها 1.691873.484 49.116.102 74

مجموع عمومی 5.326.465.032

مجموع مصرف بودجه عادی 174.035.256

مجموع مصرف بودجه انکشافی 105.170.501.65

مجموع عمومی 279.205.757

ارزش یافته های تفتیش به تناسب مصرف بودجه عادی و

انکشافی

19 افغانی بیرون نویسی اداره عالی بررسی به تناسب یک افغانی

مصرف بودجه عادی و انکشافی

برنامه های عمده سال مالی 1399

برنامه های عمده اداره عالی بررسی در سال مالی 1399 را موارد ذیل تشکیل میدهد:

 اجرای بررسی رعایت قوانین و مقررات در سال مالی 1399 در تعداد ) 344 ( مرجع طبق پلان منظور شده.

 بررسی حساب قطعیه سال مالی 1398 دولت.

 بررسی ) 44 ( پروژه بانک جهانی در ادارات ذیربط.

 اجرای ) 9 ( بررسی عملکرد در ) 8 ( مرجع.

 اجرای بررسی صورت های مالی در ) 10 ( تصدی/ شرکت های دولتی.

 اجرای بررسی سیستم های معلوماتی در ) 30 ( مرجع.

 ترتیب گزارش های سالانه بررسی عواید و مصارف سال مالی 1397 .

 ارسال قضایای سوء استفاده از دارایی عامه به اداره لوی څارنوالی .

 ارتقای ظرفیت کارمندان اداره در برنامه های آموزشی مسلکی بررسی.

 ترتیب و تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری

 نهایی سازی بازبینی وظیفوی اداره ) Functional Review ( و اخذ منظوری تشکیل جدید اداره

 افزایش اشتراک شهروندان در روند بررسی

 بررسی امور مالی و حسابی اداره عالی بررسی توسط کمپنی تفتیش مستقل

 برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی پیرامون نتایج بررسی های قطعیه و عملکرد از طریق مرکز رسانه های حکومت

اصلي اړیکې: http://www.gmic.gov.af/pashto/press-releases/68-hisabwarkawal/3103--1398-

د اصلي پاڼې خلاصول

د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز په اړه نور ولولئ

وروستي خبرونه:

Loading