بازتاب نیوز

تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون - ۱۳۹۹

١٥ اسد ١٣٩٩ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

ریاست اجرائیه

ریاست تدارکات

تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط کمیسیون - ۱۳۹۹

شماره داوطلبی: AIHRC/G-01/NCB/1399

مورخ‌ ۵/۵/۱۳۹۹

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعوت می‌کند که در برنامه داوطلبی تهیه ۳۱۱ قلم پرزه‌جات و ترمیم وسایط این نهاد (سال ۱۳۹۹) با شماره داوطلبی AIHRC/G-01/NCB/1399 ‌شرکت کنند و نسخه نرم (سافت) شرط‌‌نامه را در حافظه یا فلش‌دیسک مستقیماً از ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرط‌نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ انتشار اعلان تا ۲۱ روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقع در جاده فیض‌محمد کاتب، دارالامان - کابل تحویل دهند. پیشنهادهای دیرهنگام و انترنتی پذیرفته نمی‌شود و تضمین پیشنهاد بانکی مطابق مندرجات شرط‌نامه دریافت می‌شود.

 

                                                            با احترام

                                     معاونت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 


لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/tender/8947

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading