بازتاب نیوز

چالش ها و راه حل های مبارزه با حوادث و آفات طبیعی در افغانستان

٢٧ سنبله ١٣٩٩ خبرگزاری خامه پرس

شناخت آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی (غیر مترقبه) با وجود پیشرفت علم و تکنالوژی کار آسانی نبوده و جهان همه ساله در معرض این تهدید ها قرار دارند. در جهان بیش از ۴۰ نوع آفات و حوادث طبیعی ثبت شده است که هر کشور به نحوی به آن مواجه هستند. در این میان حوادث غیر مترقبه مانند زلزله٬ سیل ٬ رانش زمین و برف کوچ افغانستان را بیشر تهدید کرده و نهایت آسیب پذیر بوده که بعضا تلفات سنگین مالی و جانی را بر هم وطنان ما وارد کرده است. دراین میان نظر به اقلیم خشک و جغرافیای کوهستانی کشور٬ سیل همه ساله بیشرین تحدید و تلفات را وارد کرده است.

دانشمندان به این باور اند که از آنجا که سیل وخطرات آن قابل پیش بینی بوده، علم هیـدرولوژی بـا بهـره گیـری از قـوانین موجـود توانایی محاسبه دقیق زمان آغاز، شدت و مدت تداوم سیل و همچنان میزان خساراتی کـه ممکن است وارد گردد را دارد. در صورت داشتن تجهیزات مدرن ٬مطلع بودن مسئولین ذیربط از نوع وشدت سـیل در حال وقوع، امکانات مورد نیاز جهت مقابله با آن بـه سـادگی قابـل کنترل ویا به حد اقل رساندن تلفات بـوده٬ در عین حال با اعمار کانال ها و دیوار های استنادی٬ مسیر دادن درست آب رو ها٬ زهکشی٬ اعمار جنگالت و سرسبزی میشود خطرات آن را کمتر ساخت و اقداما ت پیشگیرانه سریعتر صورت میگیرد.

در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می گوید “عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد” و تجارب گذشته نشان داده است در این بخش نهایت کم کاری و بی پروای صورت گرفته است از اینرو وقت آن رسیده که به حوادث و آفات طبیعی بگونه حرفوی٬ تخنیکی و مسئوالنه عمل شود٬ برای پیشبینی دقیق و کاهش خطرات از حوادث و بروز آفات طبیعی مدیران بهران درای دانش و تجربه کافی بوده٬ تهدید هارا شناسایی٬ از تجارب بیا موزند و از فرصت ها خوب استفاده کنند.

نیاز است تا افراد مسلکی را جایگزین کرده٬ با نهاد های اکادمیک و تحقیقی در این بخش از نزدیک کار شود، نقشه های ساحات آسیب پذیر تهیه ویا بعضا وجود داشته باید اپدیت شده در دسترس قرار گیرد و در نهایت وسایل و تجهیزات مدرن نصب و کار گرفته شود.

اگر چه مدیریت شهری در افغانستان بیشتر دوران عمر خویش را با عدم مدیریت یکپارچه، تداخل وظایف و نبود ظرفیت در اداره مبارزه با حوادث٬ حکومت های محلی و شاروالیها، نفوذ افراد زور گو و بی نظمی شهری دست به گریبان بوده است٬ از اینرو دولت و ادارات مسئول به چالش ها و کم کاری های متعدد ذیل روبرو است.
− نبود ظرفیت کارمندان مسلکی و با تجربه که آشنایی کامل با مدیریت بحران داشته باشد.
− نبود یک پالن استراتژیک و پالیسی منظم برای مبارزه با حوادث.
− در افغانستان فاقد سیستم هواشناسی سراسری و سیستم هشدار قبلی در زمینه حوادث طبیعی است.
− عدم سیستم اطالعات جغرافیایی “GIS “و عدم شناسایی ساحات آسیب پذیر.
− نبود پالن های منظم رسیدگی به حوادث و عدم هماهنگی ادارات زیربط باعث بروز چنین فاجعه ها شده که مشکالت شهر را دو چند ساخته در عین حال برنامه های آینده را نیز پیچیده و به تعویق انداخته این کار موجب میشود در مواجهه با بحران ها و مسایل خدمت رسانی به شهروندان ناکار آمد عمل نما ید.

در عین حال اگر حوادث و کمبود ها را درست تشخیص داده عوامل آنرا بشکل فنی و تخنیکی بررسی نموده، تجهیزات مورد ضرورت را نصب و افراد مسلکی آن را به کار گماشته در نهایت از فاجعه های بزرگ انسانی جلوگیری کرده و گامی موثر در راستای خدمت رسانی و حوادث طبیعی برداشته میشود. در این راستا ایجاب مینماید تا دولت مدیریت بحران و حوادث طبیعی را بشکل واقعی آن بکار گرفته و اهداف مهم را روی دست گرفته، ساحات آسیب پذیر را بگو نه واضح تشخیص داده و نقشه های آن را تهیه نماید. با تبلیغات و آموزش باید سطح آگاهی مردم را نسبت به ریسکهای آفات طبیعـی بالا ببرد ٬چون بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطلاع رسانی به موقع شرط اساسی موفقیت در راستای مبارزه با حوادث طبیعی ویا غیر مترقبه است.

در این میان بررسی تجارب بدست آمده از هر گونه حوادث فرصت خوبی است برای رفع چالش ها ٬ظرفیت سازی٬ تقویه نظام شاروالیها و نقش ادارات شهری و امنیتی در مواجه با بحران. در نهایت بخاطر نظم شهری و جلوگیری از خود سری ساخت و ساز خانه ها و غصب زمین ها حرکت بسوی مدیریت متحد (همگرای شهری) را ایجاد نموده. تمام مسئولین و ادارات ذیربط بگونه مسئول، یک پارچه و به موقع عمل نموده تا خارج از پلان شهری ساخت و ساز خانه ها بگونه جدی جلوگیری شود. با ایجاد شکل گیری چنین یک سیستم کارها بشکل سریع به پیش رفته از مصارف اضافی جلوگیری نموده٬ روحیه همکاری در بین ادارات تقویت شده و حرکت اثر بخشی در راستای ایجاد همگرای شهری و مدیریت بحران به معنی واقعی شکل میگیرد.

در نهایت تحلیل خطرات ساحات آسیب پذیر به منظور تهیه نقشه مدیریت بحران، تیم سروی مطالعاتی خطرات ناشی از زلزله ٬ سیل٬ رانش زمین و برف کوچ را در مناطق مختلف مورد بررسی ٬ تحلیل و تحقیق قرار داده٬ معلومات آن بـه صورت نقشه هایی در سیستم ( GIS) و نیزبه شکل ارقام دیتای آن تهیه گردد. سیستم های آگاهی دهی٬هشدار دهی٬ هماهنگی با شرکت های مخابراتی بخاطر اطلاع رسانی به موقع و ارسال پیام های هشداری٬ با درنظر داشت معلومات و ارقام فوق تهیه یک برنامه عملیاتی در شرایط اضطرار و داشتن یک کمیته نجات آسیب دیدگان یک امر حتمی است.

نویسنده: عبدالواحد امیری

لینک اصلی: https://www.khaama.com/persian/archives/77587

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خامه پرس

آخرین خبر ها:

Loading