بازتاب نیوز

تمدید موعد ارایه درخواستی صرف برای زنان برای عضویت در کمیته رسانه‏ ها از تاریخ 12 الی 16 ثور 1397

٢٧ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

هدف:مطابق ماده 27 قانون انتخابات، به منظور نظارت از گزارش‏دهی و نشر منصفانه و بی‏طرفانه مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات رسانه ‏ای مغایر با اهداف، پالیسی‏ ها و طرزالعمل‏ های مربوط، کمیته رسانه ‏ها متشکل از سه عضو که حد اقل یک تن آنان زن باشد، یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توسط کمیسیون ایجاد می‏گردد.

به منظور تأمین شفافیت و رعایت اصل شایسته سالاری، کمیسیون مستقل انتخابات پست‏های اعضای کمیته رسانه ‏ها را از طریق پروسۀ رقابت آزاد از تاریخ ( 27 حمل الی 2 ثور سال 1397) به اعلان سپرده بود که متأسفانه تعدادی کافی خانم‏ های واجدشرایط درخواستی ارایه نکرده اند.

لذا موعد ارایه درخواستی برای مدت 3 روز کاری دیگر از تاریخ 12 الی 16 ثور، صرف برای خانم های واجدین شرایط تمدیدگردید. تمام خانم ‏های واجد شرایط که برای عضویت کمیته رسانه‏ ها علاقمند اند، می‏توانند فورمه درخواستی‏ را از دارالانشای کمیسیون به‏دست آورده و بعد از خانه پری آنرا توأم با اسناد خواسته شده، قبل از ختم تاریخ متذکره به دارالانشای کمیسیون تسلیم نمایند.

شرایط و اوصاف:شرایط و اوصاف برای احراز عضویت در کمیته رسانه‏ ها مطابق فقره (2) ماده بیست و هفتم قانون انتخابات و لایحه و طرزالعمل ایجاد کمیته رسانه‏ ها قرار ذیل می‏باشد:

1. داشتن تابعیت افغانستان .2. داشتن تحصیلات عالی حداقل لیسانس در رشته (ژورنالیزم، حقوق، علوم سیاسی،ارتباطات عامه)3. داشتن تجربه کاری رسانه ای حداقل پنج سال4. داشتن شهرت نیک5. عدم عضویت و یا وابستگی به احزاب سیاسی (حین تصدی وظیفه)6. عدم محرومیت ازحقوق مدنی و سیاسی به حکم محکمه.

اسناد مورد ضرورت:در خواست برای عضویت در کمیته رسانه‏ ها باید حاوی معلومات ذیل ‏باشد:

1. فورمه خانه پری شده درخواستی؛2. کاپی رنگه تذکره تابعیت؛3. کاپی رنگه اسناد تحصیلی تأیید شده؛4. تصدیق تجربه کاری تأییده شده از مرجع معتبر( جواز فعالیت مرجع تأیید کننده نیز ارایه گردد.)؛و5. در صورتی‏که کارمند دولت باشد، خلص سوانح معتبر.

برای معلومات بیشتر به شماره تلفن ذیل تماس گرفته حل مطلب نمایید: 0797355355

 

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1088-media-commission-vacancies-women

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading