بازتاب نیوز

بهره برداری یک پروژه برق رسانی و یک ساختمان اداری در ولایت کندز

٢٤ ثور ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

یک کیبل اضافی و شبکه جدیدالتاسیس برق به هزینه مجموعی 217 میلیون افغانی در مرکز ولایت کندز به بهره برداری سپرده شد.

با تکمیل این پروژه که کار احداث آن دو سال قبل با کمک مالی همکاری افغان-جرمن آغاز گردیده بود، به تعداد 20000 اهالی از انرژی برق نورمال مستفید می شوند.

در گذشته تامین انرژی برق در منطقه رهایشی دوره ناکافی و دارای سکتگی ها بود که اکنون، اهالی از نعمت برق کافی در خانه ها، مکاتب، ورکشاپ ها و کار و بار هایشان لذت میبرند.

نور محمد یکتن از باشنده گان منطقه دوره میگوید: “قبل از وصل نمودن این منطقه به برق، مردم به اعمار منازل درین محل تمایل نداشتند. اکنون مردم دست به اعمار منازل، دوکان ها و مارکیت زده اند. که باعث ایجاد مشاغل میشوند. با وصل شدن منطقه به انرژی برق قیمت ملکیت ها نیز افزایش یافته است.”

همچنان، یک ساختمان اداری اضافی دیگر کشامل یک دفتر با امکانات گدام که گنجایش موثر عملیات و حفظ مراقبت شبکه را دارد، برای حصول اطمینان از داشتن برق دوامدار ساخته شده است.

صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی در همکاری با بانک انکشافی آلمان و توسط وزارت همکاری های اقتصادی (RIDF)  تطبیق می گردد.

هدف صندوق وجهی انکشاف زیربنای منطقوی، رشد اقتصادی و زیربنای اجتماعی در شمال افغانستان بوده تا ادارات محلی بتوانند در آینده برنامه های انکشافی بیشتر را مستقلانه پلان و تطبیق نمایند.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading