Baztab News

برگزاری ورکشاپ سه روزه موافقتنامه تسهیلات تجارتی

٢٥ ثور ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

ورکشاپ سه روزه موافقتنامه تسهیلات تجارتی در چهارچوب کمیته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی افتتاح گردید.

این ورکشاپ به هدف تطبیق شاخص های موافقتنامه تسهیلات تجارتی با همکاری مرکز تجارت بین المللی توسط کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت افتتاح گردید.

در ادامه توضیحات مفصل توسط مشاورین مرکز تجارت بین المللی در رابطه به اهمیت تطبیق موافقتنامه (TFA)در تجارت بین المللی و ایجاد تسهیلات برای سکتور خصوصی کشور ارایه گردید.

قرار است در حضور داشت نمایندگان سکتور خصوصیو اعضای کیمته بین الوزارتی سازمان تجارت جهانی تصامیم لازم در راستای اولویت بندی و تطبیق این شاخص ها در سه روز آینده گرفته شود.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading