بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه

٣٠ ثور ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

به اساس جزء 2 ماده سی و پنجم قانون انتخابات،" به منظور تعیین حوزه‏ های انتخاباتی و تقسیم آنها به حوزه های کوچکتر، کمیسیون حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه وشوراهای ولایتی را طوری تعیین می نماید که احکام فقره های (4 و 6) ماده (83) قانون اساسی رعایت گردد." و مطابق فقره (1) ماده دوم فرمان شماره (105) مؤرخ 11/6/1395 مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد توشیح قانون انتخابات کمیسیون باید در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنیکی خویش را در مورد کوچکتر ساختن حوزه های انتخابات ارایه می نمود.

کمیسیون مکلفیت های قانونی خویش را اجراء نموده و در ماه حوت سال 1395 گزارش مطالعات خویش را برای مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نمود.

به تأسی از حکم ماده سی و ششم قانون انتخابات حدود حوزه های انتخاباتی باید حد اقل (180) روز قبل از انتخابات تعیین گردد. مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره حقوقی را ضم مکتوب شماره 848 مؤرخ 26/2/1397 به این کمیسیون ارسال نموده است که باتوجه به حکم ماده سی وششم قانون انتخابات بنابر محدودیت زمانی مشوره داده شده است که "حوزه های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزه انتخاباتی اجراأت گردد."

اینک کمیسیون اعلام می دارد که حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کماکان ولایت بوده و برای 10 کرسی کوچی ها و یک کرسی اهل هنود و سکهـ تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1103-counties-wj-d-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading