بازتاب نیوز

میدان هوایی قندهار به اسم احمدشاه بابا نامگذاری می شود

٢٤ جوزا ١٣٩٧ آژانس افغان خبر

کابینه افغانستان حدود هفت هزار مترمربع زمین را در ولایت قندهار به عنوان حرم سرا و محل سکونت احمد شاه بابا اختصاص داده و همچنان میدان هوایی قندهار به نام میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا تغیر اسم میکند.

به گزارش افغان نیوز: وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد مشترک آن وزارت و وزارت امور شهر سازی و مسکن مبنی بر استملاک موازی (۶۹۲۶) متر مربع زمین محل سکونت و حرمسرای احمد شاه بابا واقع شهر کندهار را از قرار فی متر مربع (۴۲۰۰۰) افغانی و قیمت مجموعی۲۹۰.۸۹ میلیون افغانی و تقاضای وجوه اضافی غرض ترمیمات آن به جلسه کابینه رایه کرد.

کابینه این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ را پزیرفته است.

همچنان، کابینه به وزارت های اطلاعات و فرهنگ، امور شهر سازی و مسکن، مالیه، اداره اراضی افغانستان و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا طرح ایجاد و اعمار میدان بزرگ تفریحی و ترمیم بنیادی مقبره احمد شاه بابا و خرقه مبارک را توأم با پلان تطبیقی آن ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند.

کابینه به کمیسیون نامگذاری وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا تغییر نام میدان هوائی بین المللی کندهار را به نام میدان هوائی بین المللی احمد شاه بابا طی مراحل نموده و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

قرار است وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه اقدام های عملی نماید.

لینک اصلی: http://afkhabar.com/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading