بازتاب نیوز

متشبثین افغانستان به حمایت ایالات متحده امریکا آ ماده ارایۀ مرغوب ترین کالاهای افغانی در نمایشگاه مومبای اند

٢٣ سرطان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

سفیر ایالات متحدۀ امریکا جان آ ربس روز چهار شنبه نشست مقدماتی دومین نمایشگاه سالانۀ “مسیری بسوی رفاه: نمایشگاه تجارت و سرمایهگذاری افغانستان-هند” را که قرار است از 12 الی 15 ماه سپتمبر 2018 میلادی در شهر مومبای هند برگزار می شود،افتتاح نمود. هدف از راه اندازی این نشست که به حمایت ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا برگزار گردید، ترغیب تاجران به شرکت در این نمایشگاه و همچنین شریک ساختن معلومات لازم در بارۀ نمایشگاه بود. به منظور اشتراک در این گردهمایی بیشتر از 200 تن از مقامات دولت افغانس تان،تجار و نمایندگان شرکت ها، نمایندگان نهادهای تمویل کنندۀ بین المللی، نهادهای همکار غیر دولتی، اضاای نمایندگی های س یاسی، و اتشه های تجارتی نمایندگی های س یاسی در مقر سفارت امریکا در کابل حاور به هم رسانیدند.

: سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانس تان آ قای جان بس در این مورد گفت: “در چهارچوب همکاری پایدار میان ایالات متحده و افغانستان، این امر بطور فزاینده ای واضح میشود که یک راهبرد انکشافی با دید به بیرون و با محوریت صادرات مسیری به سوی یک افغانس تان پایدار میباشد.؟ وی افزود: ” قرار است که نمایشگاه امسال “مسیری بسوی رفاه: نمایشگاه امسال تجارت و سرمایه گذاری افغانس تان هند” که در مومبای هند برگزار میشود با جذب متش بثین کشور های دیگر به موفقیت های نمایشگاه سال پار بیفزاید.

رییس جمهور ترامپ در استراتیژی سال 2017 خویش در مورد جنوب آ سیا تعهد خود را مبنی بر دخیل سازی هند منحیث یک شریک و همکار که اکنون روابط » مسیری بسوی رفاه « عمده در تحکیم ثبات اقتصادی افغانس تان به صراحت بیان کرده است. این تعهد با راه اندازی نمایشگاه تجارتی افغانس تان را نه تنها با هند بلکه خارج از هند نیز تحکیم می کند، در حال عملی شدن است. این کار افغانس تان را کمک خواهد کرد تا به هدف خود که همانا افزایش صادرات به 2 میلیارد دالر امریکایی تا سال 2020 است، برسد.

در این نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری که در ماه سپتمبر سال جاری در شهر مومبای هند برگزار خواهد شد، مرغوب ترین منسوجات، قالین،س نگ های قیمتی و جواهرات افغانس تان برای خریداران بین المللی به نمایش گذاش ته خواهد شد. برای آ ش ن اسازی سرمایه گذاران خارجی با کالاهای مرغوب افغانس تان، هند می تواند یک مکان عالی و مطلوب باشد. نمایشگاه امسال علاوه بر تسهیل فروشات، مشارکت و همکاری میان متشبثین افغانی و بین المللی را در ضرصه های تخصصی صحت، تحصیلات عالی، خدمات، و بازاریابی تجارتی نیز تسهیل خواهد کرد. این مشارکت در ایجاد

روابط اقتصادی میان افغانس تان، هند، و سایر کشورها نقش حیاتی خواهد داشت.

که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا حمایت می شود، یک نمایشگاه سالانه است که هدف آ ن افزایش همگرایی » مسیری بسوی رفاه «

منطقه ای با تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانس تان و بازارهای بین المللی از طریق ت أ مین ارتباط میان شرکت های افغانی و خارجی و

در سال 2017 در » مسیری بسوی رفاه: نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری افغانس تان – هند « فروش کالاهای مصرفی می باشد. اولین نمایشگاه شهر دهلی نو به حمایت ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا برگزار شد. در آ ن نمایشگاه قراردادهای فروش محصولات خام و پروسس شدۀ زراضتی به ارزش مجموضی 27 میلیون دالر امریکایی میان خریداران هندی و تجار افغانی به امااء رس ید. علاوه بر آن، یک تعداد خریداران هندی وشرکت های افغانی موافقت نامه های همکاری به ارزش مجموضی حدود 214 میلیون دالر امریکایی را در جریان آ ن کنفرانس چهار روزه به امضارسانیدند و محصولات به ارزش بیشتر از 10 میلیون دالر امریکایی از جمله قالین، س نگ های قیمتی، جواهرات، س نگ مرمر، و محصولات غذایی به فروش رس ید. نمایشگاه امسال شهر مومبای به موفقیت های نمایشگاه سال گذش ته افزوده و اثر گذاری آ نرا با جذب متش بثین فراتر از مرز های هند توسعه خواهد داد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AB%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading