بازتاب نیوز

رئیس جمهور پیشین چیلی، کمیشنر عالی حقوق بشر شد

١٩ اسد ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

میشیل باشیلیت کمشنر جدید سازمان ملل متحد برای حقوق بشر تعین شد. مجمع عمومی ملل متحد گماشتن خانم باشیلیت، رئیس جمهور اسبق چیلی را دراین سمت، تصویب کرد.

مجمع عمومی ملل متحد تعیین میشیل باشیلیت را برای ریاست کمشنری عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد.

این تصمیم ازسوی مجمع عمومی ملل متحد پس ازآن اتخاذ شد که سرمنشی عمومی این سازمان انتونیو گوتیریش روز چهارشنبه گذشته خانم باشیلیت را برای کمشنری عالی حقوق بشر پیشنهاد کرد.

آقای گوتیریش درپیام تویتر خود گفت که او بسیار خوش است که تعیین شخص مورد نظر وی تصویب شد.

آقای گوتیریش درپیام خود افزود که خانم باشیلیت یک زن پیشگام ، صاحبنظر، پابند اصول ویک رهبر عظیم حقوق بشر در این زمان پر از دشواری ها می باشد.

میشیل باشیلیت هم دریک پیام ویدیویی که درتویتر نشر کرد گفت که به خاطر گماشته شدن خود در این سمت احساس تواضع و افتخارعمیق می کند و وعده نمود که برای پیشبرد این وظیفه جدید، از همه توان وباورهای خود استفاده خواهد کرد.

سرمنشی سازمان ملل متحد: خانم باشیلیت یک زن پیشگام ، صاحبنظر، پابند اصول ویک رهبر عظیم حقوق بشر است

خانم باشیلیت که مادر سه فرزند است، بجای رعد الحسین ، دیپلومات اُردنی وعضو خاندان سلطنتی اُردن دراین سمت گماشته شد.

رعد الحسین بعد از چهار سال خدمت درپایان ماه اگست از کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر کنار میرود.

خانم باشیلیت که درایام دیکتاتوری آگوستو پینوشیه شکنجه شد ه بود، اولین زنی است که به حیث رئیس جمهور چیلی انتخاب گردید.

او دو دوره رئیس جمهور این کشور درسالهای ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بود.

او ازسال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ریاست بخش زنان ملل متحد را به عهده داشت که مسایل مساوات جندروتوانمندی زنان را حمایت می کند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29426715.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading