بازتاب نیوز

افزایش 300 در صدی تعرفه بر کالاهای چینایی در کشور

١٠ ميزان ١٣٩٧ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

گزارش: میر امیری

حکومت افغانستان تعرفه های گمرکی بر اجناس وارداتی چینایی را 300 در صد افزایش داده است. موردی که به باور شماری از بازرگانان این اقدام وزارت مالیه سبب آسیب زدن به بازرگانان متوسط خواهد شد و ده ها کانتینر کالاهای وارداتی بازرگانان در گمرک های کشور متوقف مانده است. گفته می شود که از یک ماه به این سو حکومت تعرفه های گمرکی بر کالاهای چینایی را از 150 هزار افغانی به 450 هزار افغانی افزایش داده است. محمد یونس مهمند معاون تجارتی هیأت مدیره ی اتاق تجارت و صنایع می گوید: این اقدام وزارت مالیه سبب شده که 5 هزار کانتینر کالاهای بازرگانی در گمرک های مرزی کشور متوقف بماند و نزدیک به میلیون دالر به بازرگانان زیان مالی وارد گردد. وی همچنان می افزاید: در این میان، حکومت و مردم آسیب می بینند، زیرا به زودی کالاهای چینایی از مرز ایران و پاکستان به گونه ی قاچاقی وارد کشور می شود.

در همین حال خان آقا گلزاد یکی از بازرگانان می گوید: در کُل بازرگانان کشور نه امنیت دارند و نه بیمه؛ اما همین که اجناس آنها از مرز داخل کشور می شود، از پولیس روی جاده گرفته تا کارمندان گمرک از ما رشوه می گیرند و وزارت مالیه هم به مشکلات ما رسیده گی نمی کند. با این همه محمد احمد حیدری، رییس پیشه وران و دوکانداران شهر کابل می گوید که افزایش فشارهای اقتصادی بر بازرگانان سبب زیانمند شدن دوکانداران می شود و آنان ناگزیر هستند این زیان را با بلند بردن قیمت کالاها از مردم جبران کنند.

در همین حال، مسؤولان وزارت مالیه می افزایند: شماری از بازرگانان میان افغانستان و چین کالاهای مشابه به فرآورده های داخلی را با کیفیت پایین وارد کشور می سازند که مستهلکان  و تولیدات داخلی را آسیب زده و به همین دلیل حکومت در تلاش جلوگیری از آسیب های بیشتر است.

The post افزایش 300 در صدی تعرفه بر کالاهای چینایی در کشور appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/an-increase-of-300-percent-in-tariffs-on-chinese-goods-in-the-country/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading