بازتاب نیوز

امضاء تفاهمنامه همکاری استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه بين د افغانستان بانک شركت برشنا

١٥ ميزان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

د افغانستان برشنا شرکت با د افغانستان بانک تفاهمنامۀ همکاری استفاده از سیستم ثبت اعتبارات عامه را بمنظور عرضه گزارش های منظم اعتباری، به امضاء رسانید.

تفاهمنامۀ همکاری توسط خلیل الله صدیق رئیس د افغانستان بانک و انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت امضاء گردید.

بر مبنای این تفاهنامه د افغانستان بانک خدمات دسترسی الکترونیکی به معلومات اعتباری سیستم ثبت اعتبارات عامه طور ۲۴ ساعته و موارد قطع شبکه، مهیا نموده زمینه استفاده از گزارش های اعتباری برای د افغانستان برشنا شرکت، توزیع گزارش های اعتباری رایگان برای مشتریان د افغانستان برشنا شرکت می باشد و مشتریان د افغانستان برشنا شرکت میتوانند مبتنی به گزارش دهی اعتبارات، گزارش های اعتباری ( بدون درجه بندی) خویش را سال یک مرتبه طور رایگان از اداره ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک مطابق به طرزالعمل را فراهم خواهد نمود.

همچنان به اساس این تفاهمنامه د افغانستان بانک مکلف بر فراهم نمودن برنامه های آموزش عملی رایگان به منظور استفاده مؤثر سیستم ثبت اعتبارات عامه و در صورت تقاضای فراهم نمودن خدمات آموزشی به ولایات، تنظیم عرضه خدمات دوامدار به منظور حل مشکلات تخنیکی د افغانستان برشنا شرکت مرتبط به سیستم، از طریق مراجعه به دفتر ثبت، ایمیل، تیلفون و در صورت ضرورت به سایت د افغانستان برشنا شرکت، در جریان گذاشتن موارد تخنیکی و راه های حل اصلاحی، ایجاد یوزر به کارمندان معرفی شده ای د افغانستان برشنا شرکت در مرکز و ولایات میباشد.

ضمناً به اساس این تفاهمنامه د افغانستان برشنا شرکت میتواند در موارد مجاز گزارش های اعتباری را به سایر اشخاص و افراد شریک سازد و د افغانستان برشنا شرکت نمی تواند معلومات صحی، عقیدوی، ایدیولوژیک، سیاسی، عادات شخصی، مذهبی و حسابات جاری و پس انداز مشتری را در سیستم ثبت اعتبارات ثبت نماید.

همچنان د افغانستان برشنا شرکت از درج معلومات جعلی، نادرست و کیفیت پایین جلوگیری نموده و مصوونیت و محرمیت معلومات اعتباری را جدا در نظر می گیرد.

قابل یادآوریست که سیستم ثبت اعتبارات عامه برای اولین بار در کشور توسط  د افغانستان بانک ایجاد گردیده است و این سیستم معلومات اعتباری را از ادارات مربوطه جمع آوری، طی مراحل در قالب گزارش های منظم اعتباری به ادارات مربوط عرضه مینماید.

با ایجاد این سیستم و بکارگیری آن در شرکت برشنا ضمن تضمین شفافیت در این شرکت اعتبار این شرکت به سطح ملی و بین المللی بیشتر از پیش

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading