بازتاب نیوز

در اعمار ساختمان‌ها باید از مواد داخلی و محلی استفاده شود

٢٤ جدي ١٣٩٧ رادیو تلویزیون ملی افغانستان

این مطلب را محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری ابراز داشت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این جلسه ، ابتدا محمدجواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش خویش را در خصوص پلان تطبیقی ادغام وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ پیشین اراضی با تمرکز به زمینه‌سازی برای انکشاف یک دیدگاه مدون یا نقشۀ راه، ارائه کرد.

وی در رابطه به تاریخچۀ وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ پیشین اراضی، چارچوب تحلیل، اصول ادغام، محدودیت‌ها و راه حل‌ها در این خصوص، تحلیل خطرات بالقوه و زمان‌بندی پلان تطبیقی ادغام صحبت کرد و پیشنهادهای خویش را در راستای تطبیق بهتر روند ادغام متذکره، بیان کرد نمود.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش متذکره، با تاکید بر سبک معماری خاص و هماهنگ، گفت که باید پروژه های وزارت شهرسازی و اراضی به گونۀ بهتر مدیریت شوند.

رئیس‌جمهور افزود که در اعمار ساختمان‌ها، باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد تا اشتغال‌زایی بیشتر شود و اقتصاد مردم رونق یابد و همچنان به اولویت‌بندی پروژه ها، مدیریت خطرات، مقاومت ساختمان و جلوگیری از تاثیرات اقلیمی در امور ساختمانی، توجه شود.

رئیس‌جمهور کشور بر تعیین معیار زلزله برای مقاومت بیشتر ساختمان‌ها در برابر زلزله، داشتن نقشۀ خاک به‌منظور مقاومت زمین و نوع مواد قابل استفاده در اعمار ساختمان‌ها تاکید ورزید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت شریک بخش خصوصی است، گفت که مشکلات فراراه بخش خصوصی به خاطر سرمایه‌گذاری در املاک دولتی برداشته شود و مرکز دیزاین در وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد شود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که روی ساختار وزارت شهرسازی و اراضی بحث‌های بیشتر صورت گیرد تا یک ساختار مفید و موثر برای وزارت مذکور ایجاد شود.

در اخیر جلسه، رئیس‌جمهور کتاب‌ها و نقشۀ چارچوب طراحی شهری را امضا نموده و به سرپرست شاروالی کابل سپرد.

لینک اصلی: https://rta.org.af/internal-news/26164/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو تلویزیون ملی افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading