بازتاب نیوز

کارآفرینی وزارت زراعت برای زنان تهی دست

٢٦ جدي ١٣٩٧ صدای افغان - آوا

وزارتِ زراعت، برای تقویتِ اقتصادِ خانم‌های تهی‌دست و رشدِ مصونیتِ غذایی در میانِ خانواده‌ها، در سالِ ۱۳۹۷، برنامه‌های حمایتی، مانندِ ساختِ سبزخانه‌ها، باغچه‌های خانه‌گی، مرکزهای پروسس سبزی و توزیع وسایل کاری به آنان را در سراسرِ کشور، اجرا کرد.

این برنامه‌ها، هزاران خانواده‌ی فقیر را زیرِ پوشش خود گرفته است.

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/gallery/177982/1/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading