کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  برای آمریت مطبعه کمیسیون به اجناس ذیل از قبیل کاغذ ودفری، کاغذ آرت کارت، رنگ، پلیت برای دستگاه ماشین سورم و پلیت برای">

بازتاب نیوز

اعلان داوطلبی : ضرورت به اجناس چاپی برای مطبعه

٢٦ حوت ١٣٩٧ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  برای آمریت مطبعه کمیسیون به اجناس ذیل از قبیل کاغذ ودفری، کاغذ آرت کارت، رنگ، پلیت برای دستگاه ماشین سورم و پلیت برای دستگاه ماشین جی تی او ضرورت دارد.

مو سسات وشرکت های داخلی که خواهش رسانیدن آنرا داشته باشند، میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده وآفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات تسلیم نمایند.

افر گشا ئی به تاریخ 21/ 1/ 1396  ساعت 10قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

 

 

 

 

 

 


لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/job-announcements/8025

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading