بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٢ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ٣١ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٤١ دقیقه

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٢٢ ميزان ١٣٩٨

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٣٢ دقیقه

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ٤٣ دقیقه

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٢ روز

دفتر سخنگوی ریاست جمهوریدفتر سخنگوی ریاست جمهوری ٢٢ ميزان ١٣٩٨

پاسبانانپاسبانان ٣٩ دقیقه

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٩ قوس ١٣٩٨

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٢٠ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ٤٢ دقیقه

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ١٠ دقیقه

سلام وطندارسلام وطندار ٣١ دقیقه

دويچه ولهدويچه وله ٢٥ دقیقه

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٣ دقیقه

خبرنامهخبرنامه ٨ دقیقه

جمهور نیوزجمهور نیوز ١٥ دقیقه

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ٣ روز

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١٦ قوس ١٣٩٨

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٢٢ دقیقه

یورو نیوزیورو نیوز ٢ روز

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٢ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ٤٥ دقیقه

آریانا خبرآریانا خبر ٢١ ساعت

خبر تلویزیون یکخبر تلویزیون یک ١ ساعت

سلام تایمزسلام تایمز ١٥ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.