بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٥٧ دقیقه

طلوع نیوزطلوع نیوز ١٠ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ١٧ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ١ ساعت

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ١٢ دقیقه

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٨ ساعت

دفتر سخنگوی ریاست جمهوریدفتر سخنگوی ریاست جمهوری ٢٢ ميزان ١٣٩٨

پاسبانانپاسبانان ١٩ دقیقه

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٢٦ دلو ١٣٩٨

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ١ روز

کلید گروپکلید گروپ ١ ساعت

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ١ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ٥٧ دقیقه

دويچه ولهدويچه وله ٥٢ دقیقه

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ١ ساعت

خبرنامهخبرنامه ١ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٢ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١٣ قوس ١٣٩٨

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٢ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ٢٠ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ١ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ١ ساعت

آریانا خبرآریانا خبر ٥ دقیقه

خبر تلویزیون یکخبر تلویزیون یک ٥١ دقیقه

سلام تایمزسلام تایمز ١٦ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.