بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٩ دقیقه

طلوع نیوزطلوع نیوز ٤ ساعت

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٥ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٢٢ ميزان ١٣٩٨

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٥ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١٢ دقیقه

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ١ روز

دفتر سخنگوی ریاست جمهوریدفتر سخنگوی ریاست جمهوری ٢٢ ميزان ١٣٩٨

پاسبانانپاسبانان ١١ دقیقه

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٥ روز

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٢٢ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ٨ دقیقه

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٤ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ٧ دقیقه

دويچه ولهدويچه وله ٣ دقیقه

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٤ ساعت

خبرنامهخبرنامه ٥ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٢٢ دقیقه

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ٢١ دقیقه

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١٤ دقیقه

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٤ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ٢١ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ١١ ميزان ١٣٩٨

صدای آمریکاصدای آمریکا ١٣ دقیقه

آریانا خبرآریانا خبر ٦ دقیقه

خبر تلویزیون یکخبر تلویزیون یک ٥ دقیقه

سلام تایمزسلام تایمز ١٨ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.