بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٩ ساعت

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٦ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ٢ ساعت

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ١٤ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٤١ دقیقه

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ١٣ ساعت

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٧ ساعت

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ١٣ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٣ روز

پاسبانانپاسبانان ٢ روز

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٣ روز

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ١٢ ساعت

خبرنامهخبرنامه ٩ ساعت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٨ قوس -٦٢٣

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ١١ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١٠ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ١٢ ساعت

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ١٢ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ١٠ ساعت

دويچه ولهدويچه وله ٨ ساعت

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ١٠ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٥ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١٠ ساعت

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ٣ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٣ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٣ روز

صدای آمریکاصدای آمریکا ١٢ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ٦ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.