بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٣ ساعت

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٣ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ٢ ساعت

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ١ روز

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ١٦ ساعت

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ٥ روز

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٢ ساعت

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ٦ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٤ ساعت

پاسبانانپاسبانان ١ روز

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ١٧ اسد ١٣٩٨

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ٣ ساعت

خبرنامهخبرنامه ٤ ساعت

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ٨ ثور ١٣٩٨

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ٥ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ٤ ساعت

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٦ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ٤ ساعت

دويچه ولهدويچه وله ٤ ساعت

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٢ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٢ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١ دقیقه

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٣ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٦ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ٣٩ دقیقه

یورو نیوزیورو نیوز ٥ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.