بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٤ روز

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٤ روز

طلوع نیوزطلوع نیوز ٤ روز

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٣ روز

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٤ روز

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ٤ روز

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٣ روز

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ٣ روز

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٤ روز

پاسبانانپاسبانان ٢٠ جدي ١٣٩٧

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ١٦ جدي ١٣٩٧

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ٣ روز

خبرنامهخبرنامه ٣ روز

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٢١ جدي ١٣٩٧

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ٣ روز

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ٣ روز

کلید گروپکلید گروپ ٣ روز

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٣ روز

سلام وطندارسلام وطندار ٦ ميزان ١٣٩٧

دويچه ولهدويچه وله ٣ روز

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٣ روز

جمهور نیوزجمهور نیوز ٣ روز

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ٣ روز

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ٣ روز

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٣ روز

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٦ روز

صدای آمریکاصدای آمریکا ٣ روز

یورو نیوزیورو نیوز ٣ روز

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.