بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ١٠ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ٣٢ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٤ ساعت

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٢ ساعت

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ٦ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ٧ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٢٢ ساعت

دفتر سخنگوی ریاست جمهوریدفتر سخنگوی ریاست جمهوری ٢٢ ميزان ١٣٩٨

پاسبانانپاسبانان ٩ ساعت

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٢ روز

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ٦ ساعت

کلید گروپکلید گروپ ٩ ساعت

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٦ ساعت

سلام وطندارسلام وطندار ٥ ساعت

دويچه ولهدويچه وله ٥ ساعت

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٢ دقیقه

خبرنامهخبرنامه ٦ ساعت

جمهور نیوزجمهور نیوز ٣ جدي ١٣٩٨

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١٣ قوس ١٣٩٨

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ٢ ساعت

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٢٢ دقیقه

یورو نیوزیورو نیوز ٣ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٩ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ٢ ساعت

آریانا خبرآریانا خبر ٢ ساعت

خبر تلویزیون یکخبر تلویزیون یک ٢ ساعت

سلام تایمزسلام تایمز ١ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.