بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ١٢ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ٤ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ١١ دقیقه

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ٢٥ دقیقه

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ١٥ ساعت

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١٥ دقیقه

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ٣ روز

ریاست جمهوری افغانستانریاست جمهوری افغانستان ٢٣ دقیقه

پاسبانانپاسبانان ٦ روز

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٢٨ ثور ١٣٩٩

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٤ ثور ١٣٩٨

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ١٠ حوت ١٣٩٨

کلید گروپکلید گروپ ١٣ دقیقه

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٢٤ دقیقه

سلام وطندارسلام وطندار ٣ دقیقه

دويچه ولهدويچه وله ١٤ ساعت

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٢٠ دقیقه

خبرنامهخبرنامه ٢٤ دقیقه

جمهور نیوزجمهور نیوز ١ ساعت

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١٠ دقیقه

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ٥٦ دقیقه

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ٩ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ١٦ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ٣ روز

صدای آمریکاصدای آمریکا ٣ ساعت

آریانا خبرآریانا خبر ١ ساعت

خبر تلویزیون یکخبر تلویزیون یک ١٥ ساعت

سلام تایمزسلام تایمز ١٠ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.