بازتاب نیوز

بی بی سیبی بی سی ٢ دقیقه

روزنامه ماندگارروزنامه ماندگار ١٩ ساعت

طلوع نیوزطلوع نیوز ١٥ دقیقه

خبرگزاری خامه پرسخبرگزاری خامه پرس ٤٦ دقیقه

روزنامه هشت صبحروزنامه هشت صبح ١ ساعت

خبرگزاری رصدخبرگزاری رصد ٦ حوت ١٣٩٧

آژانس خبری پژواکآژانس خبری پژواک ١٩ ساعت

آژانس افغان خبرآژانس افغان خبر ١ ساعت

روزنامه اقتصادی وادصمروزنامه اقتصادی وادصم ١٨ ساعت

پاسبانانپاسبانان ٣٠ دقیقه

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیکمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک ٢٦ حوت ١٣٩٧

خبرگزاری دیدخبرگزاری دید ٣٣ دقیقه

خبرنامهخبرنامه ١٩ دقیقه

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ٢ روز

هشدار - رسانه تحقیقیهشدار - رسانه تحقیقی ١٨ دقیقه

روزنامه اطلاعات روزروزنامه اطلاعات روز ١٤ دقیقه

کلید گروپکلید گروپ ١ ساعت

خبرگزاری خاورمیانهخبرگزاری خاورمیانه ٣ دقیقه

سلام وطندارسلام وطندار ٦ ميزان ١٣٩٧

دويچه ولهدويچه وله ٥ حمل ١٣٩٨

رادیو اروپای آزادرادیو اروپای آزاد ٣٤ دقیقه

جمهور نیوزجمهور نیوز ١٩ دقیقه

خبرگزاری افقخبرگزاری افق ١ ساعت

صدای افغان - آواصدای افغان - آوا ١٥ دقیقه

خبرگزاری آناتولیخبرگزاری آناتولی ١ ساعت

خبرگزاری رشدخبرگزاری رشد ١ ساعت

صدای آمریکاصدای آمریکا ١ ساعت

یورو نیوزیورو نیوز ١ ساعت

برای باخبر شدن از آخرین تغییرات در امکانات بازتاب نیوز عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید:

تنها یک ایمیل در هر ماه!

و یا مارا در پیج فیسبوک و تویتر بازتاب نیوز دنبال کنید.

آژانس / خبرگزاری مورد نظر شما در لست ما نمی باشد!؟

تیم تخنیکی بازتاب نیوز بعد از بررسی ویب سایت مورد نظر در صورت داشتن شرایط آن را به بازتاب نیوز اضافه خواهند کرد.