بازتاب نیوز

افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند

افراد مسلح هنگام افزایش تنش داخلی، فرمانده شبه نظامی ایران را کشتند

٤ دلو ١٣٩٨ سلام تایمز سلام تایمز

رهبران ایران در مواجهه با اقتصاد رو به شکست و جمعیتی که به طور فزاینده ای ناراضی شده اند، تلاش می کنند تا کنترل خود را حفظ کنند، ولی در عین حال به نظر می رسند که برخورد سخت گیرانه ای دارند.

در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود

در حالیکه رهبران ایران پریشانی داخلی را نسبت به اقتصاد رو به شکست نادیده گرفتند ناآرامی بیشتر می شود

٢ دلو ١٣٩٨ سلام تایمز سلام تایمز

رهبر بزرگ و دیگر رهبران ارشد ایران بدون این که به مسائل اساسی نارضایتی ها به پردازند، در تلاش اند تا عصبانیت مردم را به سمت نمایش نیروی خود با غرب منحرف كنند.