بازتاب نیوز

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

٢٦ ميزان ١٣٩٨ سلام تایمز سلام تایمز

امسال هشت کمپاین اهداء خون در شهر هرات برگزار شده اند و شرکت کنندگان می گویند که اهداء خون فقط یک روش ناچیز برای نشان دادن حمایت از قربانی های است که سربازان هر روز می دهند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles