بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان

بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان

١٩ جدي ١٣٩٧ سلام تایمز سلام تایمز

خلیل زاد، که ماه گذشته با نمایندگان طالبان در ابوظبی ملاقات کرده بود، در تازه ترین دور سفرهای اش که تا تاریخ ۲۱ ژانویه ادامه خواهد یافت، به افغانستان و همچنین چین، هند و پاکستان سفر خواهد کرد.