بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

در یک ماه 56 تن با دها‌هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شدند

در یک ماه 56 تن با دها‌هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شدند

٤ سنبله ١٣٩٧ کابل مانیتور کابل مانیتور

نیروهای امنیتی و کشفی کشور در جریان ماه اسد سال روان،۵۶ تن به شمول ۴ تن خانم را با دها هزار کیلوگرام مواد مخدر بازداشت و برای تعقیب به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فرستاده است.