بازتاب نیوز

موافقت پارلمان افغانستان با اخذ قرضه درازمدت ایتالیا برای ساخت خط آهن خواف-هرات

٥ دلو ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

مقامات در مجلس نماینده‌گان افغانستان، از موافقت ‌پارلمان این کشور با اخذ قرضه درازمدت از ایتالیا برای ساخت قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات خبر می‌دهند. سید عظیم کبرزانی، نماینده هرات