بازتاب نیوز

افتتاح سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی تحصیلات عالی

١٧ ثور ١٣٩٩ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

برای نخستین بار، سیستم مدیریت آموزشی دیجیتال وزارت تحصیلات عالی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح گردید. گفتنی است که سیستم مدیریت آموزشی الکترونیکی توسط متخصصین افغان ایجاد