بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

افتتاح دهليز هوای جديد ميان مزارشريف-لندن، استانبول و ساير شهر هاى اروپاى

افتتاح دهليز هوای جديد ميان مزارشريف-لندن، استانبول و ساير شهر هاى اروپاى

١٩ جدي ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

مراسم افتتاحيه اين دهليز با حضور داشت مقامات بلند رتبه دولتى به شمول والى بلخ و جنرال قونسول تركيه در ميدان هواى مولاناجلاالدين محمد بلخى برگزار شد. افتتاح دهليز هواى