بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

كمك ٣٠ ميليون دالرى بانك انكشافى آسيايى براى حفظ و مراقبت بخش از شاهراه كابل-قندهار 

كمك ٣٠ ميليون دالرى بانك انكشافى آسيايى براى حفظ و مراقبت بخش از شاهراه كابل-قندهار 

١٧ حوت ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت فوايد عامه  از كمك ٣٠ ميليون دالرى بانك انكشافى آسيايى براى حفظ و مراقبت بخش نخست شهراى كابل-قندهار خبر داد.  كار هاى عملى اين پروژه به زودى آغاز خواهد