بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

حراج عصمت زنان در حرمسرای سلطان

١٨ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

ادعای استخدام در برابر رابطه جنسی، پرده از ابعاد تکان دهنده فساد در درون دستگاه قدرت افغانستان برمی دارد؛ فسادی که دیگر تنها سیاسی و مالی نیست و به زد و بندهای سخیف بر سر کرسی های دولتی خلاصه نمی شود؛ بلکه این بار، پای حراج بی رحمانه عصمت زنان در میان است.