بازتاب نیوز

محقق: دولتمردان از مدیریت جنگ و صلح در کشور عاجزاند/ بازنده جنگ برنده صلح نخواهد بود

٢ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از سیاست حکومت در برابر مخالفان مسلح به شدت انتقاد کرده و تاکید نموده که دولتمردان کشور نه توانایی پیشبرد جنگ و نه هم توانایی مدیریت صلح را دارند.

آتش‌بس با طالبان؛ خطرات حساب‌ناشده یک معامله پنهانی

١٠ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

بسیاری از جریان ها و جنبش های سیاسی و قومی و اجتماعی‌ خود را بیرون از دایره تصمیم گیری در این زمینه احساس می کنند. این برای کشوری که از دیرباز روی گسل های نیرومند تنش های قومی قرار دارد، هرگز پیام خوبی محسوب نمی شود.

جزییات مذاکرات امریکا و طالبان با شورای صلح شریک ساخته نمی‌شود/ طرفدار آزادی شماری از زندانیان طالبان هستیم

١٨ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

در مجموع گفته می‌شود که یک تعداد زندانی آزاد شود، چرا زندانیانی که در زندان هستند، ممکن زندانی شان، جهت سیاسی باشد، زندانیانی که مرتکب انتحار و انفجار باشد، یا مسایل دیگری که دوسیه خفیف و ثقیل داشته باشد، با این حال، یک هزار زندانی که آزاد شود، هویت آنها ثابت شود که از کجا بوده؟ چگونه گرفتار شده است؟ دوسیه را بررسی کنند که از این میان، یک هزار آزاد شود اما آزاد سازی آن ها زمان کار دارد، این کار خیلی سنگین است اما طرفدار این هستم که به افتخار آتش بس و روز عید قربان که قربانی گفته می‌شود، چند تا زندانی آزاد شود،