بازتاب نیوز

صلح امریکایی؛ تعلیق و تجدید یک پروژه

صلح امریکایی؛ تعلیق و تجدید یک پروژه

١ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

اکنون که افغانستان در آستانه اعلام نتایج انتخابات قرار گرفته، زمانی مناسب برای تجدید دوباره روند صلح امریکایی است. یکی از اهداف مهم سفر اخیر هیأت های امریکایی به کابل نیز همین امر بود.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

آیا آرای مردم در خطر است؟

آیا آرای مردم در خطر است؟

٢٠ ساعت جمهور نیوز جمهور نیوز

بحران انتخابات فراتر از هجوم شبانه شماری از نیروهای ویژه پولیس تحت فرماندهی یک مقام نزدیک به ارگ است. به نظر می رسد که خطرات بزرگتری سلامت و شفافیت انتخابات را تهدید می کند و آرای مردم عمیقا در معرض خطر واقع شده است.