بازتاب نیوز

خبرنگاران؛ قربانیان پنهان خشونت عریان

خبرنگاران؛ قربانیان پنهان خشونت عریان

٩ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

رسانه های بزرگی هستند که شبانه روز بی هیچ چشمداشتی، برای آگاهی بخشی و گسترش آزادی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین یک جامعه پویا و مبتنی بر عدالت، مبارزه می کنند. آنها همواره در معرض خطر نیروها و گروه هایی هستند که حقیقت را برنمی تابند، واقعیت ها را انکار می کنند و با تریبون هایی که مدام در کار بازتاب حقیقت و انعکاس و افشای واقعیت هستند، در ستیز قرار دارند. بدیهی است که در چنین وضعیتی، این خبرنگاران و رسانه ها هستند که آسیب می بینند، هزینه می دهند و قربانی می شوند؛ زیرا آنها نه تفنگ دارند و نه مورد حمایت و تحت پوشش تفنگ داران هستند. مشکل امروز خبرنگاران و رسانه های آزاد در افغانستان، نداشتن قوانین پیشرفته و مترقی و نمونه و بی بدیل در منطقه نیست. مشکل آنها این است که کسی به این قوانین، عمل نمی کند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

انتقاد برخی دیپلمات‌های اروپایی از چگونگی گفت‌وگوهای امریکا با طالبان

انتقاد برخی دیپلمات‌های اروپایی از چگونگی گفت‌وگوهای امریکا با طالبان

١٥ ساعت صدای افغان - آوا صدای افغان - آوا

شماری از دیپلمات‌های اروپایی از چگونگی گفت‌وگوهای امریکا با طالبان انتقاد می‌کنند و با یادآوری از هزینه‌‎ی مشترک نظامی و مالی کشورهای اروپایی با امریکا در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که واشنگتن به‌تنهایی در مورد آینده‌ی ماموریت سیاسی و نظامی خود با طالبان وارد گفت‌وگو شده است.