بازتاب نیوز

تیرزن لودمیلا پاولیچینکو - «خانم مرگ» که 309 نازی را کشته بود

٢٨ دقیقه اسپوتنیک اسپوتنیک

عمادالدین رائف در نشریه «المیادین»، چاپ لبنان می نویسد، لیودمیلا پاولیچینکو اولین زن شوروی که به قصر سفید رفته بود. مطبوعات امریکایی او را «خانم مرگ» نامیده بود. وودی هوتری آهنگ را به افتخار او سروده بود.