بازتاب نیوز

ثابت کن که تو همجنس باز هستی، یا از اروپا خارج شو!

٤ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

مقامات اطریش به پناهجوی از افغانستان از دادن پناهندگی امتناع ورزیده است. این جوان هژده ساله میگوید که او در وطن خود نسبت شیوه غیرعنعنوی جنسی تحت پیگرد قرار داشت. اما اداره مهاجرت بر او باور نکرده و او را از کشور اخراج میکند.

چین و امریکا: از «مشارکت استراتیژیک» تا «دشمنی»

٥ ساعت اسپوتنیک اسپوتنیک

کارشناس چینی در نشریه «گوانچه» می نویسد:« به نظر من، استراتیژی جاری امریکا نسبت به چین را میتوان با دو کلمه توضیح کرد. اول - در ابتدا امریکا موضعگیری «شریک» چین اتخاذ کرده بود، حالا این کلمه به «مخالف» تغییر کرده، ولی این هنوز «دشمن» نیست. این به معنی تغییر کیفی موضعگیری نسبت به چین است.