بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان: باید روابط فرهنگی افغانستان با فدراسیون روسیه بیشتر شود

٢٠ ميزان ١٣٩٨ نشریه آزاد افغانی - روسیه نشریه آزاد افغانی - روسیه

دکتر سیدمخدوم رهین، از فرهنگیان و نویسندگان مطرح افغانستان است. او ده سال به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ کار کرده و مدعی است که کارهای بزرگی انجام داده است.