بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

بازدید کنندگان نمایشگاه بادام باغ از نبود سهولت ها و گرانی اجناس شکایت دارند

بازدید کنندگان نمایشگاه بادام باغ از نبود سهولت ها و گرانی اجناس شکایت دارند

١ روز روزنامه افغانستان روزنامه افغانستان

بازدید کنندگان نمایشگاه بادام باغ در کابل، ضمن استقبال از راه اندازی همچو برنامه ها، از بلندبودن قیمت برخی اجناس شکایت کرده، خواستار ایجاد سهولت های ترانسپورتی . . .ادامه مطلب ←