بازتاب نیوز

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles

تفکر تروریستی طالبان هنوز به قوت خویش پابرجاست

تفکر تروریستی طالبان هنوز به قوت خویش پابرجاست

١٤ ساعت آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی در واکنش به‌حملۀ تروریستی اخیر در کابل و قندهار اعلام نموده که پس از چند دوره نشست و گفت‌وگو دربارۀ صلح، هیچ تغییری در تفکر تروریستی و خشونت‌باورانۀ طالبان به میان نیامده است.

افغانستان نباید در معاملات امریکا و ایران متضرر شود

افغانستان نباید در معاملات امریکا و ایران متضرر شود

٢٧ سرطان ١٣٩٨ آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

رییس جمهور پیشین کشور تاکید داشت که در پیوند به تنش‌های اخیر میان امریکا و ایران گفت که نباید در «معاملات این کشورها» مردم افغانستان متضرر شوند و امریکا نباید از خاک افغانستان در نزاع با ایران کار گیرد.