بازتاب نیوز

کمیسیون انتخابات مکلف است که سیستم بایومتریک را به مردم معرفی کند

کمیسیون انتخابات مکلف است که سیستم بایومتریک را به مردم معرفی کند

٩ ساعت آژانس افغان خبر آژانس افغان خبر

شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان میگویند که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه یکی از تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی و مردم افغانستان بوده که اکنونی قرار است سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ استفاده گردد که کمیسیون انتخابات مکلف است تا نحوه استفاده انرا به مردم اگاهی دهی کند.

Baztab News is a web based service to Aggregate news articles